Kalkbarrskog

Kalkbarrskogens natur

Kalkbarrskogar är benämning för barrskogar som växer på basiska berg- eller jordarter som har ett förhöjt pH-värde. Ofta kan man känna igen en kalkbarrskog på att den är örtrik med blommor såsom blåsippor, violer och orkidéer. Även andra organismer gynnas av kalkhalten och generellt är dessa barrskogar mycket artrika. Framför allt för marklevande svampar som lever i symbios med gran och tall, till exempel kejsarskivling, raggtaggsvamp, oväntad spindling och violgubbe.

Är gynnsamt med skogsbete

Många kalkbarrskogar nyttjades förr som skogsbete eftersom marken i dessa skogar är extra bördig. Skogsbete påverkar vegetationen, humus- och förnalager på ett positivt sätt som gynnar olika arter.

Det rationella skogsbruket är ett hot

Naturligt föryngrade kalkbarrskogar (ej planterade) är sällsynta och hotade i vårt land, framför allt på grund av rationellt skogsbruk genom kalavverkning. Men i Roslagen och Norduppland finns fragment kvar av unika kalkbarrskogar som präglats av flertusenårig landhöjning i kombination med extensivt beteshävd.

barrviolspindling-cb-1.jpg

Vårt arbete här

Vi arbetar för att återinföra skogsbete på flera platser för att bibehålla de höga naturvärdena.