Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett. Foto: Alf Linderheim / IBL Bildbyrå
Vitryggig hackspett på talg. Foto: Alf Linderheim

Vitryggig hackspett är en av de mest hotade arterna i vårt land. Nedre Dalälven är ett centralt område för att bevara och skapa lämpliga miljöer för vitryggig hackspett. Bredforsens naturreservat är en viktig värdekärna där arten tidigare häckat. Naturskyddsföreningen har under många år planterat ut ungfåglar av ”vitryggar” och arbetet tycks nu äntligen börja ge resultat då häckningar har konstaterats och viss nyetablering i gamla revir som stått tomma sen många decennier.

Upplandsstiftelsen har under åren bidragit till arbetet med vitryggig hackspett på olika sätt. I samverkan med Naturskyddsföreningen har voljärer byggts. Voljärerna används för utplantering av ungar av vitryggig hackspett. Fåglarna härrör dels från infångade fåglar i Norge och dels uppfödda fåglar på Nordens ark.

Efter att fåglarna släppts ur burarna har de matats kontinuerligt av personal som finansierats av Naturskyddsföreningen och Upplandsstiftelsen. Under vinterhalvåret köper Upplandsstiftelsen in talg som sedan sätts upp av ideella inom projektet. Genom att utfodra fåglarna under den kritiska vintern hoppas man öka överlevnaden för de få vitryggar som finns kvar.

Utöver att skydda gammal lövrik skog, såsom i naturreservatet Bredforsen arbetar stiftelsen med att restaurera och återskapa lövskogar. På senare år har vi skapat mer än 50 hektar lövskog på marker vid Dalälven som ägs av kraftbolaget Fortum, läs mer här.

Ett annat sätt att försöka hjälpa den utrotningshotade fågeln är att öka produktionen av vedinsekter, som är vitryggens favoritföda. Dessa näringsrika larver utvecklas i gamla, ofta döda lövträd, som det är ont om i våra skogar. Genom att öka andelen döda lövträd genom exempelvis ringbarkning kan man därmed gynna hackspettarna som får mer tillgång till föda. Under 2014–2015 ringbarkade Upplandsstiftelsen 2 000 lövträd vid nedre Dalälven och hösten 2018 ytterligare 1 000 träd.  Arbetet med att öka andelen döda lövträd har haft ekonomiskt stöd av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

tre år efter ringbarlning av löv Fortumobj 18

Här ses en björk som ringbarkats och sedan angripits av vedinsekter, här björkspkintborre, som sedan i sin tur blivit föda åt hackspettar som fläkt av barken i jakt på larver av skalbaggen. Foto Pär Eriksson


Mer information

Läs vidare om Naturskyddsföreningens mångåriga projekt Vitrygg.

Läs mer i åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Pär Eriksson