Vårt arbete i kulturlandskapet

20100929e_naturbete_Knapptibble_300ppi_GA_.jpg
Naturbete, Knapptibble. Foto: Gillis Aronsson

Vi arbetar med rådgivning, restaurering och skötsel av värdefulla betes- och slåttermarker. Metoderna liksom objekten varierar men målet är i de flesta fall detsamma; att gynna biologisk mångfald, sprida kunskap och bidra till landsbygdsutveckling.

Upplandsstiftelsen har under många år arbetat aktivt med åtgärder i kulturlandskapet i Uppsala län. En förutsättning för vårt arbete är ett nära samarbete med djurhållare och markägare och utförs med starkt stöd från Världsnaturfonden WWF och andra naturvårdsorganisationer.

  • Roslagshagar och Gräsöfonden omfattar vårt arbete vid kusten (Östhammar och Tierp)
  • Mälarlandskapet omfattar vårt arbete i anslutning till Mälaren (Uppsala, Enköping och Håbo)
  • I Älvkarleby kommun arbetar vi med älvängar och sandiga marker vilket presenteras under vårt Dalälvsarbete (läs mer här).
  • I Heby kommun arbetar vi främst med åtgärder för hotade arter som ängsskäreplattmal och väddnätfjäril


 

Utlåning av utrustning

Behöver du låna en djurtransportkärra, bergborr eller slåtterbalk? Vi har detta för utlåning. Läs mer här för kontaktuppgifter och placering.

Vi kan ge rådgivning kring restaurering och skötsel av ängar och hagar och våtmarker

Funderar ni på att restaurera naturbetesmarker? Vi kan komma ut och hjälpa till med bedömning av lämpliga marker,  planering, märkning av träd, kontakt med entreprenörer, tipsa om ansökningar av pengar, och eventuellt ge ett stängselbidrag. Kravet är att markerna har höga biologiska värden.

Kontakt
Maria Hoflin

Funderar ni på att anlägga en våtmark? Vi kan komma ut på ett rådgivnings-besök. Då tittar vi på om det tänkta området kan vara en lämplig plats för anläggning eller restaurering av en våtmark och om det skulle leda till höga naturvärden och/eller minskat näringsläckage. Om det är fallet försöker vi hjälpa er vidare med ert projekt.

Kontakt
Tomas Remén Loreth