Sweden  English 
2018-10-09

Räddningsaktion för vitryggig hackspett

Pelle Jansson ringbarkning av björk

 Pelle Jansson som arbetar som entrepenör åt Upplandsstiftelsen ringbarkar björk. Foto: Pär Eriksson


Under oktober har Upplandsstiftelsen påbörjat en aktion som syftar till att öka möjligheterna för den akut hotade vitryggiga hackspetten att överleva vid nedre Dalälven.

– Vi kommer att ringbarka 1 000 lövträd, främst björk berättar Pär Eriksson skogs-ekolog på Upplandsstiftelsen. Eftersom vi idag inte har tillräckligt med gamla löv- och blandskogar med vedinsekter som vitryggen lever av, tvingas vi utföra sådana här åtgärder, menar Pär. På sikt hoppas vi man avsätter tillräckligt mycket skogsmark där naturen själv klara detta, men som det ser ut kan vi inte vänta om den vitryggiga hackspetten ska kunna överleva i landet, menar Pär Eriksson.

Ringbarkningen av lövträd utförs på Fortums marker vid Dalälven där Upplands-stiftelsen hjälper till att förvalta bolagets skogsinnehav . – Fortum är medvetna om att de äger marker med mycket höga naturvärden och har utan krav på ersättning accepterat den naturvårdsplan vi tagit fram över markerna kring Untra kraftverk vid Dalälven vilket är mycket glädjande, säger Pär Eriksson. Tillbaka till nyhetsarkivet