Sweden  English 
2023-01-26

Årets fempunktslista för biologisk mångfald

28_ko_SA.jpg

Det krävs många åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden. I Uppsala län ska Upplandsstiftelsen under året exempelvis återställa våtmarker, öka naturbetet och restaurera skärgårdsöar. Gölgroda, svartfläckig blåvinge och skräntärna är några arter som kommer att gynnas.

Fempunktslistan visar ett urval av åtgärder för året och de förväntade effekterna. Arbetet är möjligt tack vare samarbeten med lokala mark-och djurägare, Länsstyrelsen Uppsala, länets kommuner, Världsnaturfonden WWF och skogsbolag som Holmen.


 

 1. Återställa våtmarker
  Den kustnära våtmarken Båthusfjärd håller på att växa igen. Vattennivån har historiskt sänkts och området har dikats ur vilket har drabbat flera kustlevande fiskarter. Nu ska vattennivån höjas, våtmarken återställas och sly och vass röjas bort. Målet är att ge fiskar som gädda och abborre bättre möjligheter att leka i det fem hektar stora området. Dessutom ska en igenväxt göl öppnas upp och ge den hotade gölgrodan en boplats.

 2. Utöka naturbetet
  I år utökar Upplandsstiftelsen sitt arbete med naturbetesmarker, till hagar i Enköpings kommun och områden vid Dalälven. Målet är att restaurera och återinföra bete på 200 hektar naturbetesmarker till år 2025. Det handlar bland annat om att röja igenväxande träd och sly, fräsa bort tuvor och stubbar, sätta upp stängsel, förmedla betesdjur och stimulera produktionenav naturbeteskött. En stor mängd blommor, fjärilar och andra insekter kommer att gynnas.

 3. Rädda svartfläckig blåvinge
  Under 2023 görs insatser för att hjälpa den sällsynta fjärilen, svartfläckig blåvinge. Exempel på insatser som kan bli aktuella är att sätta ut plantor av timjan, röja och elda slånbuskage, stängsla obetade hagar och återuppta betet för att göra dessa områden till en attraktivare livsmiljö för fjärilen. Idag finns fjärilen bara på några få platser i Enköping i länet. Den lever i öppna och välbetade hagar där backtimjan, som är värdväxt för fjärilslarverna, förekommer.

 4. Främja lövträd och grova ekar
  I några redan lövrika granskogar i Länna ska unga granar tas bort och de grova lövträden stå kvar. Det ger utrymme för lövträden att växa till sig. Dessutom ska över 2000 grova ekar i samma område få långsiktiga planer för överlevnad och återväxt. Det är generellt en brist på olika sorters lövträd, särskilt gamla, i svenska landskap. Lövträden är viktiga för att en mängd olika arter ska kunna leva och därför behöver fler lövträd växa upp och bli gamla.

 5. Restaurera skärgårdsöar
  Upplandsstiftelsen planerar att restaurera ytterligare skärgårdsöar och strandängar men också att underhålla öar som åtgärdats tidigare. Det skapar värdefulla häckningsplatser för kustfåglar på öar och skär som annars växer igen. För att restaurera nya områden röjs buskar, sly och mindre träd bort. Där restaureringen redan är gjord genomförs slåtter under sensommaren. Detta gynnar kustfåglar och gölgrodan och på de blomsterrika strandängarna trivs sedan fjärilar och andra insekter.KontaktÅterställa våtmarker: Tomas Loreth Remén, 073-946 42 90, tomas.loreth@upplandsstiftelsen.seUtöka naturbetet: Maria Hoflin, 070-4381847, maria.hoflin@upplandsstiftelsen.seRädda svartfläckig blåvinge: Maria Hoflin, 070-438 18 47, maria.hoflin@upplandsstiftelsen.se Främja lövträd och grova ekar: Cajsa Björkén, 076-815 65 10, cajsa.bjorken@upplandsstiftelsen.seRestaurera skärgårdsöar: Martin Amcoff, 070-586 82 16, martin.amcoff@upplandsstiftelsen.seÖvergripande om Upplandsstiftelsens naturvårdsarbete: Nic Kruys, 070-586 80 31, nic.kruys@upplandsstiftelsen.se


Tillbaka till nyhetsarkivet