Våtmarker

Vatmark_Kavaro_ToL.JPG
Våtmark vid Kavarö, Öregrund. Foto: Tomas Loreth Remén

Tre fjärdedelar av alla våtmarksområden har försvunnit från södra Sveriges jordbruksområden de senaste 200 åren på grund av omfattande utdikningar. Därmed har man förlorat en av naturens renande funktioner och många arter har förlorat sina hem.

Vegetationsrika våtmarker bromsar upp vattnet och fungerar som vattenrenare (och näringsfällor) för främst kväve och fosfor. Våtmarker värms upp tidigt på våren och producerar mat åt många insekter, groddjur, fiskar och vattenfåglar. Våtmarker har även ett stort värde för landskapsbilden och för friluftslivet.

Under de senaste åren har Upplandsstiftelsen börjat arbeta mer aktivt med åtgärder i våtmarker, främst vid kusten. Syftet är att skapa/återskapa denna typ av miljöer till nytta för biologisk mångfald och fiskreproduktion samt minska näringsläckaget till Östersjön. Arbetet har möjliggjorts genom finansiering från Världsnaturfonden WWF, Havs- och vattenmyndigheten och Landsbygdsprogrammet och genomförts i samarbete med bl.a. Sportfiskarna och Länsstyrelserna i Uppsala och Gävle.

Under 2019 kommer vi att fortsätta att arbeta med fler våtmarksprojekt och hjälpa till med rådgivning till markägare kring våtmarker. Hör av er om ni är intresserade av att anlägga en våtmark!

Pågående arbete

I maj 2016 har en våtmark/göl för att gynna gölgroda färdigställts vid östra Ängskär, Hållnäs. Gölen har röjts och ett mindre dämme satts på plats för att hålla kvar vatten under hela sommaren. Mer solljus och vatten ska förhoppningsvis locka tillbaka gölgrodan som trivts här tidigare. Åtgärden är helt finansierad av Världsnaturfonden WWF. Foto nedan: Frida Hermanson.

GolSkaten2016_FH.JPG

I mitten av mars 2016 satte vi upp en fiskfälla i anslutning till den nyanlagda våtmarken vid Kavarö utanför Öregrund. Målet är att se vilka fiskar som vandrar upp från kusten för att leka i våtmarken. Fisken släpps vidare in i våtmarken när den räknats. Foto nedan: Michael Söderman.
Montering_fiskfalla_Kavaro_MichaelSoderman.jpg

Under november 2015 har fräsning genomförts av Stenfjärden utanför Öregrund. Arbetet har genomförts som en del i samarbetsprojektet Rikare Skärgårdslandskap. Till våren kommer området betas och förhoppningsvis kommer även många gäddor leka i här. Foto nedan: Tomas Loreth Remén.

Stefjarden_frasning_ToL.JPG

Under hösten 2015 har arbetet med att skapa fria vandringsvägar för fisk mellan kusten och Skrevträsket på norra Gräsö påbörjats. Projektet är ett samarbete mellan Upplandsstiftelsen, Sportfiskarna, Världsnaturfonden WWF och Länsstyrelsen i Uppsala län. Foto nedan: Tomas Loreth Remén.

Skrevtrask_Graso_ToL.jpg


 

Vi kan ge våtmarksrådgivning

Funderar ni på att anlägga en våtmark? Vi kan komma ut på ett rådgivningsbesök. Då tittar vi på om det tänkta området kan vara en lämplig plats för anläggning eller restaurering av en våtmark och om det skulle leda till höga naturvärden och/eller minskat näringsläckage. Om det är fallet försöker vi hjälpa er vidare med ert projekt.

Kontakt

Tomas Loreth Remén