Wik strandäng

IMG_3871_AW.JPG
Ny plattform intill parkeringen med fin utsikt över strandängen. Foto: Anett Wass

Om Wik strandäng

Wik strandäng är belägen vid Lårstaviken alldeles intill Wik slott.  De gamla kulturmarkerna kring Wik slott med varierade lövskogar, ekbackar och strandängar är biologiskt mycket rika. Upplandsstiftelsen förvaltar sedan tidigare den närbelägna Wik naturpark.

Om naturen

På eller intill strandängen häckar enkelbeckasin, tofsvipa, sothöna, grågås, kanadagås, ängspiplärka och sävsparv. Ovanligare fågelarter som häckar i omgivningarna och besöker strandängen för födosök är bl a rördrom, vattenrall, brun kärrhök, fiskgjuse, ormvråk och skogsduva.

Skötsel
Strandängen har lång hävdhistoria och utnyttjades en bit in på 1900-talet som slåtteräng. Senare har den betats. Under senare tid när ängen inte längre hävdats har den börjat växa igen med buskar och vass.

Restaurering av området påbörjades hösten 2010 genom fräsning av bladvass. Under 2011 sattes stängsel upp, buskar röjdes och betet återupptogs.

För att underlätta för besökare att uppleva strandängen, den vackra utsikten och fågellivet har det under 2011 byggts en liten plattform i anslutning till parkeringsplatsen. Plattformen är tillgänglig för rörelsehindrade och är byggd i samma nivå som parkeringsplatsen.

Åtgärderna vid Wik strandäng är ett samarbetsprojekt mellan Upplandsstiftelsen, arrendatorerna, Kultur och bildning och Wik slott.


Fakta Wik strandäng

Areal:  5 hektar

Syfte: återskapa en fågelrik öppen betad strandäng i kontakt med Lårsatavikens vatten.

Service och information: Intill strandängen finns en pakeringsplats samt en plattform med information.

Markägare: Uppsala akademiförvaltning

Förvaltare: Upplandsstiftelsen.

Formellt skydd: IngetBesök Wik

På webbplatsen Naturkartan hittar du mer besöksinformation. Där finns bilder, karta över stigar och anordningar i reservatet samt vägbeskrivning. Naturkartan finns också som app.

naturkartan.se/uppsalalan

Naturkartan_Horizontal.png