Västerbyn

Vasterbystigen_skylt4_AW.JPG
Foto: Anett Wass

Om Västerbyn

Västerbyns marker på Gräsö har bevarat många av sina ålderdomliga drag med åkerholmar och små åkerlappar som genomkorsas av diken. Här syns tydligt hur landskapet i århundraden formats av skärgårdsbefolkningens jordbrukande. Upplandsstiftelsen äger och förvaltar här ett område på ca 20 ha, där ungefär hälften av marken betas av djur från Gräsö gård. Intill Gräsöbadens camping finns även en allmän badplats med sandstrand.

Genom området går Västerbystigen som är ca 1,5 km lång. Längs stigen finner du information som berättar om landskapet förr och nu. I terrängen är stigen markerad med stolpar med rödmålad topp så att du lättare ska hitta runt. Det finns även flera rastbänkar längs med stigen där du kan njuta av omgivningen eller den medhavda fikakorgen.

Skötsel

Markerna intill Gräsöbadens camping ägs och förvaltas av Upplandsstiftelsen. Här betas markerna av djur från Gräsö gård, vilket gör att de hålls öppna och artrika. En del av markerna har restaurerats under de senaste åren och stigen, Västerbystigen, som går genom området har rustats upp.

Intill Gräsöbadens camping finns en allmän badplats med sandstrand.


Fakta Västerbyn

Areal: Cirka 20 hektar.

Service och information: Genom området finns en skyltad stig med information och rastbänkar. Intill Gräsöbadens camping finns en allmän badplats. Parkering finns i anslutning till vägen till campingen eller vid badplatsen.

Gräsöbadens camping är i privat ägo.

Markägare: Upplandsstiftelsen

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Inget


Besök Västerbyn

Om du vill vandra Västerbystigen finns det mer information på Gräsöfondens sida.

Västerbystigen