Östra Tvärnö naturreservat

tvarno_kohage_AP.jpg
Foto: Anett Wass

Om reservatet
Naturreservatet Östra Tvärnö består av två delar på varsin sida av Mellangården. På östra sidan kan du följa stigen genom de blomsterrika beteshagarna fram till grillplatsen vid Näsudden. På västra sidan går stigar genom skog med hällar och grova tallar. Östra Tvärnö omges av en skyddande skärgård, men det är inte långt ut till öppet hav.

Naturen i reservatet
Markerna i Östra Tvärnö naturreservat har brukats sedan järnåldern genom huggning, odling, slåtter och betesdrift. Här finns små åkrar, beteshagar och skogspartier.

Den västra delen domineras av äldre barrblandskog med hällar och kärr. Skogen är olikåldrig, luckig och formad av lång tids kreatursbete. I vissa delar finns hällmarktallskog med upp till 250 år gamla tallar. Den östra delen som vetter mot havet består av ljusa lövrika beteshagar, skogsdungar och små åkerlappar.

Skötsel
Naturvärden är till stor del knutna till mer eller mindre öppna trädbärande betesmarker. För att bevara naturvärden knutna till ett mer öppet betat landskap har omfattande restaureringar genomförts under de senaste åren. Granplanteringar och lövsly har huggits bort, gamla träd t ex ekar och tallar har frihuggits och betesdjur släpps ut.

För att säkra långsiktig betesdrift i området uppfördes i Upplandsstiftelsens regi 2007 en ny ladugård för ca 60 djur. Bygget finansierades med medel från Världsnaturfonden (WWF), Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen.

Fakta Östra Tvärnö

Areal: 96 hektar.
Syfte: Bevara det särpräglade jordbrukslandskapet och värdefulla naturtyper, bevara biologisk mångfald, utveckla allmänhetens möjligheter till friluftsliv.
Service och information: Parkering, eldstad på Näsudden, rastbord vid första entrén. I reservatet ligger Mellangården med jordbruk, betesdjur och möjlighet till övernattning, ridning, fiske mm.
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Markägare: Privat
Formellt skydd: Naturreservat
Föreskrifter: Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Östra Tvärnö

 

Besök Östra Tvärnö

På webbplatsen Naturkartan hittar du mer besöksinformation. Där finns bilder, karta över stigar och anordningar i reservatet samt vägbeskrivning. Naturkartan finns också som app.

naturkartan.se/uppsalalan

Naturkartan_Horizontal.png