Komossängen

slatter_pa_Komossangen_-_1.jpg
Komossängen. Foto: Pär Eriksson

Om Komossängen
Komossängen är en öppen ängsmark med rik flora och fjärilsfauna. Ängen är en liten rest av de stora öppna kalkgräsmarker och rikkärr som förr fanns här och som hävdades som slåttermark för att få vinterfoder till tamboskap. Ängen är ett Natura-2000 område.

Komossängen ligger knappt 5 km nordost om Älvkarleby kyrka. I området finns inga anordningar för besökare. 

Naturen i området
Komossängen har som genom ett under överlevt igenväxning och plantering av barrskog. Området är sedan 1930-talet känt för sin fina fjärilsfauna och bland annat förekomst av väddnätfjärli – en art som är sällsynt i hela Europa och som omfattas av EU:s art-och habitatdirektiv. Väddnätfjärlien försvann från lokalen någon gång på 1980-talet men återinplanterades av Upplandsstiftelsen år 2004. Fjärilens larver lever på ängsvädd.

Skötsel
Komossängen sköts genom röjning och slåtter. Arbetet utförs av Upplandsstiftelsen på uppdrag av Länsstyrelsen. Väddnätfjärilen etablerade sig på ängen efter inplanteringen och populationen följs varje år.  I och med den återupptagna hävden har floran återhämtat sig och bland annat blommar stora mängder ängsvädd här. Längs det stora diket som tyvärr avvattnar ett intilliggande rikkärr växer även majviva.

Fakta Komossängen

Areal: 2,1 hektar
Service och information: Ingen
Markägare: Bergvik AB samt enskild
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Natura 2000

vaddnatfjaril.jpgVäddnätfjäril. Foto Pär Eriksson

Besök Komossängen

 

Komossängen ligger knappt 5 km nordost om Älvkarleby kyrka. Området har inga besöksanordningar.

Kontakta Upplandsstiftelsen om du vill besöka området.