Broborg

Lummig grönska med en sträng med stora stenar som går snett genom bilden.
Broborg ligger på en höjd med utsikt över Långhundradalen. Foto: Åsa Sjögren

Om Broborg
Idag finns bara stenar kvar efter Upplands största fornborg. Borgen ligger 50 m ö h och av vattnet som band samman Uppsala med Östersjön finns bara den lilla Storån kvar. En stig leder besökare från parkeringen och upp till toppen av kullen. Här möts du av mängder av stora stenbumlingar som en gång utgjorde borgens murar. 

Naturen i området
I området, som bitvis är mycket blockrikt, domineras trädskiktet av lövträd och här finns mycket hassel och en hel del ek. Den hävdgynnade floran med brudbröd, backsmultron och gullviva samt lämningar av gamla ängar och åkrar visar att större delen av området varit hävdat. Efter röjningar har området fått en mer öppen karaktär och betesdjur håller markerna hävdade.

Skötsel
Flera röjningar och avverkningar har utförts vid Broborg för att öppna siktgator så man kan se ut över det omgivande landskapet. Röjningarna syftar också till att friställa äldre träd t ex ekar och att öppna upp för betesdjur. Betet är viktigt för att hålla området öppet och gynna den flora och fauna som är knuten till ett hävdat landskap.

Fakta Broborg

Areal: Ca 15 hektar
Syfte: Utveckla och tydliggöra kulturvården, bevara och förstärka biologisk mångfald samt
utveckla tillgängligheten för besökare.
Service och information: Stig och informationstavlor
Markägare: Holmen skog AB och privat.
Förvaltare: Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Knivsta kommun och Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Inget

Läs mer om Broborg på Knivsta kommuns hemsida.

Besök Broborg

På webbplatsen Naturkartan hittar du mer besöksinformation. Där finns bilder, karta över stigar och anordningar i området samt vägbeskrivning. Naturkartan finns också som app.

naturkartan.se/uppsalalan

Naturkartan_Horizontal.png