Vår största tärna

Skräntärna

Skräntärnan är världens största tärna. Den kan flyga långt för att hitta mat, men häckar på ett fåtal platser ute i skärgården.

Skräntärnan häckar i Björns skärgård

I Björns skärgård finns Östersjöns största koloni av skräntärna. I länets skärgård finns ytterligare cirka 10 par. Ett nationellt åtgärdsprogram antogs för skräntärna 2007, där inventering och ringmärkning för att övervaka beståndet samt minkjakt anges som viktiga åtgärder.  Det är därför av största vikt att minkjakten fortsätter och att det finns en övervakning av fågelbestånden och eventuell minkförekomst i Björns skärgård.

Projekt Hotade kustfåglar

Upplandsstiftelsen har med stöd av Världsnaturfonden WWF och Länsstyrelsen i Uppsala län under många år bedrivit projekt Hotade kustfåglar. Projektet inleddes med att antalet häckande par av samtliga förekommande kustfågelarter i fyra större skärgårdsområden inventerades 1997. Minkjakt genomförs årligen i de berörda områdena vid kusten med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen.

sun-plant-wilt

Årstid

Du kan se skräntärnan födosöka i grund havsvikar hela sommaren.

land-layer-location

Plats

Björns skärgård och Skaten Rångsen

file-medical-alt

Status

Sårbar (VU) på rödlistan, eget åtgärdsprogram (ÅGP)

shovel

Viktigaste åtgärd

Minkjakt