Mälarbygd

Mälarbygd

Mälarbygd är naturen nära Mälaren, i södra delen av länet. Här finns värmeälskande insekter, grova ekar och flera skyddsvärda naturtyper, som ädellöv, åsbarrskog, rullstensås och torrbackar.

Ädellövmiljöer

Ädellövmiljöerna finns framför allt på öar i Mälaren och intill slott och herrgårdar. De anlagda parkerna och alléerna har mycket gamla träd som är viktiga livsmiljöer för lavar, svampar och insekter. Ädellövmiljöerna hotas bland annat av almsjuka, askskottsjuka och svårighet för nya träd att etablera sig. Linddyna, en svamp, är en ansvarsart som växer på lind.

Åsbarrskogen

Åsbarrskogen finns bland annat på rullstensåsen som går från Uppsala till Bålsta. Åsarna har präglats starkt av människan genom täktverksamhet, bete, huggning och bebyggelse. En ansvarsart som hör ihop med åsbarrskogen är bombmurklan som ser ut som en bakelse!  

Rullstensåsen

På rullstensåsen finns även ansvarsnaturtypen öppna sandmiljöer. Dessa miljöer är viktiga för vildbin och andra insekter, exempelvis bibaggen. Både åsbarrskogen och de öppna sandmiljöerna hotas av igenväxning men även av avverkning och exploatering. 

Torrbackarna

Även torrbackarna är knutna till åsmiljöerna. De har ofta hävdats av betesdjur under lång tid vilket har skapat mycket höga naturvärden. Ofta sammanfaller gravfälten med de mest artrika torrbackarna. En viktig ansvarsart som hör samman med torrbackarna är svartfläckig blåvinge, en fjäril som är knuten till backtimjan. Fjärilen är beroende av att det finns en speciell myra, hedrödmyran, som kan adoptera dess larver! Larverna bärs ned till myrornas bon där larven utsöndrar en sockeraktig substans som myrorna använder. Fjärilens larver livnär sig i sin tur på myrans larver. Fjärilen hotas då betesmarkerna växer igen. 

Historia

Mälarbygden har varit bebodd länge och människan har till stor del präglat naturen genom sitt användande. Det finns gott om fornlämningar, exempelvis fornborgar och gravfält. Det finns även flera medeltida slott och herrgårdar med fina alléer och parker. Historiskt har en stor del av landskapet hävdats med slåtter och bete vilket är viktiga faktorer för de naturvärden som finns idag.   

 

harjaro3-bb-.jpg

Vårt arbete här

Vi arbetar för att hejda igenväxning av betes- och slåttermarker och med stängsling, röjning och avverkning.