Restaurering av Lortfjärden

IMG_3142.jpg
Fågelöar anläggs i Lortfjärden

Sammanfattning

Lortfjärden är en ca 3,5 ha stor våtmark som avvattnas av ett ca 300 m långt dike/bäck som mynnar i Sunnanöfjärden söder om Öregrund. Endast 0,85 ha av fjärden har fram till nyligen utgjorts av en öppen vattenspegel och det är tydligt att lokalen har varit på väg att växa igen. Vilket hade inneburit att våtmarkens ekologiska funktion samt återbildning av grundvatten och kvarhållande av vatten hade påverkats negativt.

Våtmarken har historiskt utgjort en viktig leklokal för fisk som stiger från havet och än idag vandrar fisk upp från den angränsande kustområdet för att leka i Lortfjärden även om antalet minskar som en följd av att våtmarken successivt växer igen.

I projektet har ett dämme och omlöp anlagts som möjliggöra att höja vattenytan temporärt under våren för att få till större lek- och uppväxtmiljö för kustfisk. Åtgärderna med att öppna upp de omkringliggande markerna med täta bestånd av al och sly har skett genom fräsning. Genom att under en period mellan mars och juni temporärt höja vattennivån kommer fisk (gädda, abborre och mört) gynnas så de kan leka och deras yngel växa till sig innan de simmar ut i havet som ett viktigt tillskott till kustfiskbestånden. Även tre mindre häckningsöar har anlagts i våtmarken.

Planer finns även att anlägga och förstärka befintliga stigar, bygga utkikstorn och ordna med parkeringsplatser kommer åtgärderna även gynna friluftslivet.

Genom att låta området betas av kor kommer landskapet hållas öppet och besökare på väg in mot Öregrund kommer återigen att mötas av en vacker vy över Lortfjärdens vattenspegel.


Projektperiod:

2018-2020

Finansiering:

LONA samt ingående parter

Parter:

Upplandsstiftelsen samt Östhammars kommun

Del av län det berör:

Östhammar

Kontakt:

Tomas Loreth Remén

Läs mer..

LONA_logo.JPG