Färdigställande av Upplandsleden genom Heby kommun

IMG_7905_1.jpg

I det här projektet ska vi färdigställa en ny sträcka av Upplandsleden, 40 km, genom Heby kommun. Genom tidigare LONA-projekt har vi inventerat för den nya leddragningen och skrivit avtal med alla märkägare. Nu ska leden markeras i terrängen och röjas för att öka framkomligheten där behov finns. Vi ska också sätta upp informationsskyltar, vägvisare med avståndsantivelser och göra iordning 2-4 rastplatser. Arbetet med att bestämma var rastplatserna ska ligga kommer att ske i samråd med markägare, föreningar och boende i området. I projektet ingår och en invigning när målningen och skyltningen är klar. 

De nya leden kommer att gå från Ingbo källor i Östa naturreservat, där befintlig etapp 20 slutar. Därifrån går den via Huddunge och Ruthagsskogens naturreservat ner till Siggeforasjön. Från Siggefora kan man fortsätta vandra på befintlig etapp 21.

Läs mer om den nya etappen.

Projektperiod
2021-2023

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Upplandsstiftelsen, Heby kommun

Del av län det berör
Heby kommun

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Emelie Runfeldt

LONA_logo.jpg