Pågående arbete

FotoFramsida_PE.jpg
Inventering av gamla ekar. Foto: Pär Eriksson.

Nyheter i Vällenområdet

Under 2017 skyddades ytterligare mark i Vällenområdet som reservat. Svanhusskogen har utvidgats med 22 ha och är nu 398 ha stort, ett av stiftelsens största skogsreservat. Vidare fattade Länsstyrelsen beslut om bildande av naturreservatet Kodödkärret. Området är 105 ha stort och består av en mosaik av lövblandskogar med lind och gammal sumpskog med ask och gran. Området har en ovanligt rik förekomst av aspfjädermossa - Upplands landskapsmossa. Den tretåiga hackspetten trivs i den gamla granskogen. 

Stora restaureringsinsatser har utförts i Svanhusskogens och Pansaruddens naturreservat samt på Hargs bruks marker. Se mer nedan.

Under 2017 påträffades stor granbock på ett hygge i Vällenområdet. Det är mer än 100 år sedan den senast påträffades i området. Läs mer om  nyheten genom att följa länken till höger.

Gransanering i Svanhusskogens naturreservat

I Svanhusskogen har gran avverkats för att ge plats åt lövträd och tall.  Bland annat har gran avverkats på Gångmossen för att den biologiskt torftiga kulturskogen ska bli en naturligt föryngrad lövskog.

4_Gangmossen_efter_avverkning_-_1.jpg3_Gangmossen_innan_avverkning2_-_1.jpg

Bilderna visar före och efter att gran avverkats på Gångmossen i Svanhusskogen. Foto: Pär Eriksson

Frihuggning av ekar i Pansaruddens naturreservat

I reservatet som mest består av äldre barrskog finns små rester av en ekhage med gamla ekar i anslutning till tidigare öppen odlingsmark. Under 2017 gjordes en restaurering av hagen varvid ett 30-tal gamla ekar friställdes. Arbetet bekostades med stöd av Länsstyrelsens medel för värdefulla träd. 

8_ekhage_innan_frihuggning_P-udden_-_1.jpg

Ek som ska frihuggas i Pansaruddens naturreservat. Foto: Pär Eriksson

Ekprojekt i samverkan med Hargs Godsförvaltning

Hargs bruk äger sen gammalt stora markområden på sjön Vällens östra sida. Upplandsstiftelsen har under lång tid samarbetet med Hargs bruk kring olika naturvårdsfrågor. Efter en kartläggning av ekförekomster på brukets marker vid Vällen genomfördes en insats förra året för att rädda de gamla ekar, som blivit hårt trängda i granplanteringar eller spontant igenväxta hagar. Ett 100-tal träd frihöggs med stöd av Länsstyrelsens medel för värdefulla träd. Läs mer om inventeringen i rapporten Ekinventering vid Vällen 2016. Rapport 3, 2017. Upplandsstiftelsen.  

9_ek_som_ska_frihuggas_pa_Hargs_mark_Kolarmora_Linda_Johanesson_Bjorn_Helander_-_1.jpg

Ek som ska frihuggas på Hargs bruks mark. Foto: Pär Eriksson

Pågående arbete

Granskning av avverkningar
Ett antal avverkningsanmälningar som berör Vällen-området granskas löpande och synpunkter lämnas till berörda myndigheter och markägare, det kan även gälla gallringar. Flera naturvårdsanpassade gallringar har planerats i samverkan med Korsnäs/Billerud i anslutning till Måvikens badplats och naturreservatet Svanhusskogen, som stiftelsen äger och förvaltar. 

Läs rapporten Inventering och åtgärdsplan för aspskalbaggar i naturreservatet Svanhusskogen


Skyddande av mark
Upplandsstiftelsens kartläggning under 1990-talet pekade sammanlagt ut 2 434 ha, skogsmark som klassats ur naturvärdessynpunkt. Fram till 1997 har 180 rödlistade arter från området kommit till vår kännedom. Sedan dess har ytterligare ett 20-tal tillkommit. För närmare 50 % av de rödlistade arterna är lövträd det viktigaste substratet. Resultat av arbetet publicerades i en av stiftelsens rapporter år 1997. 

För närvarande är ca 10 % av skogsmarken skyddad som naturreservat i området. De senaste åren har flera reservat bildats som ett resultat av stiftelsens arbete. De senaste tillskotten av skyddade områden vid Vällen är naturreservaten Svanhusskogen, Kodödkärret och Snöbottenkärret. 

Svanhusskogen ägs och förvaltas av  stiftelsen. Området som ligger väster om sjön Vällen är ett av Upplands värdefullaste skogsreservat med många sällsynta växter och djur. Centralt i området ligger en liten sjö, Kroppsjön, omgiven av öppna kärrmarker.

Under 2016 bildades naturreservatet Snöbottenkärret. Det är 13,5 ha och ligger nordost om sjön Vällen. Området har en sällsynt rik skalbaggsfauna som kartlades av Upplandsstiftelsen i samband med ett EU-projekt om hållbart skogsbruk (Metodik för inventering av vedlevande insekter. Rapport 5203. Naturvårdsverket 2002.)

Kartläggning av lind i Norra Vällen
En kartläggning av lövträd och i synnerhet inslaget av skogslind har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen. En plan för hur hänsyn bör tas till dessa unika lindförekomster har presenterats för markägare Bergvik AB. Från att ha bekämpat linden med både kemiska och mekaniska medel förs nu istället diskussioner om hur linden ska förvaltas och skötas långsiktigt. Även Naturskyddsföreningen på riksnivå deltar i detta arbete.

Ökad tillgänglighet till Vällen

Under 2015 - 2016 pågick ett LONA-projekt för att tillgängliggöra Vällenbadet för både äldre, funktionshindrade och barn. Åtgärderna syftade till att underlätta för äldre och funktionshindrade att använda området och badet. Inom projektet anlades en naturstig och information för att väcka intresse för Vällenområdet i sin helhet. Lär mer om projektet här.


 

Kontakt Upplandsstiftelsen

Pär Eriksson

Läs mer

Under Publikationer i menyn till vänster finner du intressanta rapporter och artiklar som berör Vällenområdet. Där hittar du intressanta rapporter och artiklar som berör Vällenområdet.

Stor granbock återfunnen vid Vällen efter mer än 100 års frånvaro.

Mer information om Svanhusskogen

Mer information om Pansarudden