Pågående arbete

Carl-Martin_rafsar_slatterang_Gasson_2016_kopia.jpg
Slåtteräng på Gässön. Foto: Pär Eriksson

Samarbetsprojekt med Fortum

Upplandsstiftelsen och Fortum Markets AB har under lång tid haft ett samarbete för att bevara naturvärden vid nedre Dalälven. Arbetet är inriktat på att bevara och utveckla naturmiljöer som är kännetecknande för de unika naturförhållandena vid nedre Dalälven och livsavgörande för många hotade arter. Genom förändringar i markanvändningen inom jord- och skogsbruk i kombination med utbyggnaden av älven för vattenkraft håller miljöer som älvängar, lövrika strandskoga, naturskogar och strömsträckor på att förändras eller helt försvinna. 

FortumSNF_exkurs_Kvarnon_Bredforsen_lag_2016_kopia.jpg

Exkursion med Fortum och Naturskyddsföreningen till Bredforsen 2016. Foto: Pär Eriksson

Projektet har finansierats av Fortums Nordiska Miljöfond, det vill säga försäljningen av Bra miljövalsmärkt el. Naturskyddsföreningen (SNF) har som miljöorganisation godkänt projektets utformning. Rapporter från projektet finner du under Publikationer i menyn till vänster.

Ett stort fokus har ägnats åt Fortums egna marker vid Dalälven. Ett stort antal naturvårdande åtgärder har genomförts på företagets marker vid Lanforsen och Untra kraftverk. Vid sistnämnda område har Fortum antagit en naturvårdsplan som Upplandsstiftelsen tagit fram och nu arbetar efter. 

Fortum obj 7

Svämskog restaureras och gamla ekar frihuggs på Rämsön 2018

Pelle Jansson ringbarkning av björk

Stora arealer lövskog har skapats. För att gynna vedinsekter som lever på döende björkar har 1000 lövträd ringbarkats, Tylleropsön 2018


Tätortsnära naturområde med många kvalitéer

Vid Älvkarleby samhälle har ett stort tätortsnära ängsområde som tidigare låg i ohävd och börjat växa igen men nu sköts som slåtteräng. Området kallas Sand och här finns örtrika ängar på kalkrik sandmark, en ovanlig vegetationstyp. Området ägs av kommunen och kyrkan och sköts sen några år av Upplandsstiftelsen.

Fredrik_Larsson_hjalper_oss_att_skota_angarna_pa_Sand_-_1.jpg

Fredrik Larsson hjälper oss att sköta ängarna vid Sand. Foto: Pär Eriksson

Rotskär är en större ö nära Skutskär vid Dalälvens utlopp. Ön är uppbyggd av sediment och bevuxen av tallskog med inslag av minst 150-åriga träd. Här finns flera sällsynta mykorrhiza-bildande svampar. Lövskogen är spontant uppkommen och består främst av gråal. På Rotskär finns också blomrika torrängar som var på väg att växa igen, men som nu restaurerats och sköts av Upplandsstiftelsen. Även Naturskyddsföreningen och naturskolan har haft verksamhet här och hjälpt till med skötseln av ängarna.

Rotskär saknar i naturgeografisk och biologisk mening motsvarighet i länet och är ett välbesökt ströv-område till tätorten Älvkarleby. Upplandsstiftelsen har av den anledningen tagit fram ett förslag på hur området skulle kunna skyddas och skötas.

Längs älvens västra strand ligger en Älvkarleby golfbana insprängd i det gamla odlingslandskapet. På banans mindre använda marker och anslutande bryn finns en fin flora med en av länets bästa lokaler för den rara sanddraban. Här finns vackra fjärilar och bin som är beroende av den örtrika floran där nektar och pollen hämtas. Upplandsstiftelsen har nu tagit fram en skötselplan i samverkan med Älvkarleby golfklubb så att golklubbens marker sköts på ett bra sätt, även ur ett biologiskt perspektiv. Inne i golfhuset finns också en utställning som berättar om naturen i kommunen i allmänhet och runt golfbanan i synnerhet.

golfboll_och_jungfrulin_-_1.jpg

Golfboll och jungfrulin. Foto: Pär Eriksson

Skötsel av rikkärr

Många rikkärr växer igen och vi har genomfört röjningar av ett antal i Älvkarleby kommun (Se avrapportering från 2015)

Ett så kallat extremrikkärr ”Högmokällan” har Upplandsstiftelsen nyligen köpt in av Bergvik Skog. Kärret som har en rik flora och en källa har skötta av stiftelsen och Älvkarleby Naturskyddsförening under flera år. 

Under 2016 inleddes röjningar av ett ovanligt stort rikkärr beläget vid Ambricka vid Storfjärden. Kärret var på väg att växa igen med skog. Under 2018 genomfördes röjningar, slåtter och fräsning av kärret. Arbetet stöds ekonomiskt av Fortums miljöfond samt Länsstyrelsen.

Sten_Persson_rojer_pa_Ambricka_kopia.jpg

Sten Persson röjer på Ambricka. Foto: Pär Eriksson

Restaurering av älvängar och hagmarker

För att återskapa en del av de tidigare hävdade miljöerna längs Dalälven har vi hittills restaurerat ca 100 ha som nu betas eller sköts som slåtterängar. Restaureringen har finansierats av restaureringsstöd från Länsstyrelsen samt Fortums miljöfond. De största insatserna är gjorda i naturreservatet Bredforsen vid Söderfors, som stiftelsen äger och förvaltar, samt vid Nöttbo nära Untra gård. En inventering av floran på älvängarna i Bredforsen gjordes sommaren 2016 (se rapport Inventering av floran Gässön)

I naturreservatet Bredforsen har en inventering av alla gamla träd påbörjats. Inventeringen ska ligga till grund för en vårdplan av de gamla träden, ofta ekar som hotar att dö om de får konkurrens med uppväxande granar. 

Hotade arter vid nedre Dalälven

I samverkan med Naturskyddsföreningen arbetar vi långsiktigt med att förbättra förutsättningarna för vitryggig hackspett vid nedre Dalälven. Detta görs bland annat genom utsättning av hackspettar och restaurering för att skapa en gynnsam miljö för arten.

Vitryggig hackspett. Foto: Alf Linderheim / IBL Bildbyrå

Se SVT Upplands reportage om arbetet med vitryggig hackspett från november 2015.

 

Rotskär informationsskyltar

Rotskär

slåtterängen

vampyrfjäril

vampyrfynd