Invasiva arter

Brackvattensmussla

Musselarten har kommit till Uppsala läns kust som fripassagerare med fartyg. Det är ännu okänt hur den kommer påverka Östersjöns kust.

Om brackvattensmussla

Trekantig brackvattensmussla har sitt ursprung i sydöstra Nordame­rika. Allt tyder på att den kom till Uppsala läns kust som fripassagerare med fartyg. Dess påverkan på Östersjöns kustzon är ännu okänd. Arten skulle i vissa områden kunna konkurrera med exempelvis blåmusslor. Den skulle också kunna orsaka igensättning av vattenledningar.

Här finns den invasiva arten

Musslan upptäcktes i Europa i Antwerpens hamn redan 1835, i Östersjön 2003 och vid Sveriges kust 2011 i kylvattenutsläppet vid Forsmarks kärnkraft­verk. Även alla andra tidigare fynd i Östersjön hade samband med kylvattenutsläpp men under senare tid har fynd gjorts även på lokaler utan påverkan av kylvatten. I Uppsala län har arten också rapporterats från vattnen söder om Gräsö. Troligen finns det fler lokaler längs länets kust som undgått upptäckt eftersom arten ytligt sett är mycket lik blåmussla.

Under 2022 och 2023 påträffade Upplandsstiftelsen den trekantiga brackvattensmusslan på flera lokaler i skärgården vid Skaten, strax norr om Forsmarks kärnkraftverk. Fynden gjordes huvudsakligen på kvarstående fjolårs­vass och frilagda vassrötter i väl skyddade grunda havsvikar.

Artens kännetecken

Trekantig brackvattensmussla blir maximalt drygt 2 cm. Den fäster till hårda ytor med hjälp av så kallade byssustrådar. Musslan lever på att filtrera ut födopartiklar ur vattnet.

brackvattensmussla.jpg

Trekantig brackvattensmussla av olika åldrar på vassrötter i Skatenskärgården norr om Forsmark 2023.