Landskapsfisken asp

Asp_islandsfallet_ER_.jpg
Asp fångad vid Islandsfallet i Fyrisån, Uppsala. Foto: Emelie Runfeldt

Fisken asp (Aspius aspius) är Upplands landskapsfisk. Den kan bli ca 1 meter lång och väga en bra bit över 12 kg. Arten finns upptagen på ArtDatabankens rödlista över hotade arter under kategorin "Nära hotad" (NT) och den finns även upptagen i EU:s artdirektiv. I direktivet åtar sig EU:s medlemsländer att vidta nödvändiga åtgärder för att bevara artens livsmiljö. Den vårlekande aspen är fredad under perioden 1 april-31 maj i alla vattendrag som mynnar i Mälaren.

I Uppsala län har flera projekt genomförts de senaste åren för att ta reda på mer om länets bestånd av asp. Upplandsstiftelsen har i samarbete med Länsstyrelsen och Uppsala kommun bland annat inventerat leklokaler för asp. Viktiga lekplatser i länet finns i Sävjaån, Sävaån och Örsundaån. Efter leken återvänder aspen till sina uppväxtlokaler i fria vattenmassan i Mälarens fjärdar. På flera platser har konkreta biotopvårdsinsatser genomförts, t.ex. i Sävjaån.

Stora insatser har under senare år gjorts av Fyrisåns vattenförbund och Uppsala kommun för att skapa fria fiskvägar genom Uppsala. År 2007 invigdes omlöpet i Rosénparken och 2008 öppnades fisktrappan förbi Islandsfallet. I dagsläget kan fisken vandra fritt ända upp till Ulva kvarn. Under senare år har vi arbetet mycket med märkning av asp så att vi kan lära oss mer om artens rörelsemönster.

Fler rapporter om asp finns på denna sida: Publikationer om sjöar och vattendrag