Kransalger

Hotade arter - Kransalger - ctl00_cph1_mainimg
Flera hotade kransalgsarter finns i länet. Foto: Gustav Johansson.

Kransalger är samlingsnamnet på en grupp av vattenväxter som påminner om och förmodligen också är ursprunget till våra landlevande växter. De minsta är bara någon centimeter medan andra kan bli närmare två meter. Gemensamt för kransalgerna är att de behöver bra vattenkvalitet men också att de skapar en god växtmiljö för andra arter, t.ex. natar och slingor. Täta växtbestånd kan också hindra kraftig tillväxt av växtplankton, s.k. algblomning. Därför är vattnet vanligen klart där det finns gott om kransalger.

I Sverige finns det fynd av 34 arter kransalger. Två av dessa, bauersträfse (Chara bauerii) och pärlslinke (Nitella tenuissima), räknas som nationellt utdöda. Av de kvarvarande 32 arterna har 21 stycken med säkerhet någon gång påträffats i Uppsala län men aktuella fynd finns endast av 18 arter. Insatser för att förbättra levnadsbetingelserna för 16 av Sveriges mest hotade kransalgsarter presenteras i sex olika åtgärdsprogram. Det handlar bland annat om att samla bättre kunskap och skapa nya växtmiljöer, till exempel låta lämpliga vattendrag svämma över, rensa diken och uppmuntra bete på strandängar.

I flera av våra naturvårdsprojekt har vi genom årens lopp samlat kunskaper om förekomsten av kransalger. Genom riktade inventeringar inom ramen för åtgärdsprogrammen har vi också bidragit till att öka kunskaperna om förekomsten av de hotade kransalgsarterna. Läs mer i rapporterna nedan.

Läs mer

Uppe till höger kan ni ladda hem diverse rapporter som behandlar kransalgsförekomsten i länet.

 

Följande rapporter finns inte att ladda ner men går att beställa från vårt kansli:

  • Wallström och Persson 1999. Kransalger och grunda havsvikar längs Uppsala läns kust.
  • Wallström m.fl. 2000. Miljötillstånd i grunda havsvikar. Beskrivning av vikar i regionen Uppland
  • Åland-sydvästra Finland samt utvärdering av inventeringsmetoder.