Invasiva arter

Jättebalsamin

Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Detta innebär att den är förbjuden att importer, sälja, odla och sätta ut i naturen.

Om jättebalsamin

Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Detta innebär att den är förbjuden att importer, sälja, odla och sätta ut i naturen. Den är en storvuxen växt som bildar täta bestånd, vanligtvis på fuktig, näringsrik mark, till exempel vid dammar och diken kring bebyggelse eller i fuktig skog.

20210815e-jattebalsamin-ulleraker-1.jpg
Jättebalsamin

Jättebalsaminen bekämpas genom att stjälken slås av innan den blommar och sätter frö. Ofta behöver man göra detta vid ett par eller flera tillfällen under växtsäsong. Den slagna vegetationen ska inte komposteras utan förbrännas eller lämnas till återvinningscentral. Var försiktig vid hantering av växten, frön och jordmassor som kan innehålla frön, så att inte ytterligare spridning sker.