Hotade arter på Krissla

Hotade arter - Hotade arter på Krissla - ctl00_cph1_mainimg
Svartbent sköldbagge. Foto: Niklas Bengtsson

Krissla är en blomma som förekommer relativt allmänt vid Roslagskusten i Uppsala län. Denna blomma är värdväxt för en rad olika arter, bland annat sällsynta och hotade fjärilar och skalbaggar, varav några är helt beroende av krissla för sin överlevnad. På några lokaler vid Roslagskusten återfinns bland annat de hotade skalbaggarna svartbent sköldbagge (Cassida murraea) och Cassida ferruginea (saknar svenskt namn). Den sistnämnda har sina enda svenska förekomster på några få lokaler i norra Uppsala län.

Krissla förekommer i relativt öppna miljöer och tål varken igenväxning eller alltför tidig eller kraftig hävd. Eftersom krisslan hotas av igenväxning är någon slags hävd nödvändig. Troligen klarar fjärilen sig bra om markerna röjs eller slås eller betas sent.


Upplandsstiftelsen har tillsammans med Länsstyrelsen tagit fram underlaget till åtgärdsprogram för hotade insekter på krisslor 2014-2018. Programmet omfattar två skalbaggsarter och sex fjärilsarter. Programmet innehåller de mål och åtgärder som behövs för att hotade arter på krisslor ska bevaras.


Upplandsstiftelsen bedriver även ett arbete som omfattar de lokaler i östra Uppland som utgör nuvarande urbredningsområde för C. ferruginea. Insatserna kan se lite olika ut från år till år men i arbetet ingår inventering av värdväxtlokaler för att finna nya lokaler, övervakning av artens utveckling och status, ekologiska studier, restaurerings- och skötselåtgärder samt eventuellt utplantering på lämpliga lokaler i närheten. Även information och samråd med markägare ingår i arbetet, liksom långsiktigt skydd av lokalerna. Arbetet utförs inom Upplandsstiftelsens projekt Roslagshagar i samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala län.
 

Mer information

Läs mer i åtgärdsprogrammet för hotade insekter på krissla 2014-2018.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Maria Hoflin