Fjälltaggsvampar

Hotade arter - Fjälltaggsvampar - ctl00_cph1_mainimg
Den lilaköttiga taggsvampen (Sarcodon fuligeneoviolaceus) är lätt att känna genom sin karaktäristiska färg på köttet. Foto: Gillis Aronsson.

Fjälltaggsvampar av släktet Sarcodon är stora och köttiga marksvampar. I Sverige förekommer 15 arter, varav en är relativt vanlig och tolv är rödlistade.

Många fjälltaggsvampar är hotade i hela Europa och för några arter har Sverige en stor andel av den europeiska populationen och således ett särskilt bevarandeansvar. I Uppland är tolv Sarcodon-arter påträffade, där arterna är knutna till gran eller tall. Fjälltaggsvamparnas växtmiljöer består oftast av äldre, betespräglade barrskogar, en hotad miljö som avverkas i snabb takt. Flera av fjälltaggsvamparna överleva inte en slutavverkning och några arter verkar dessutom ha svårt att etablera sig i nya skogsbestånd.

Länets kusttrakter har tidigare flygbildtolkats med avseende på ört- och kalkrika barrskogar. Detta underlag har använts vid inventeringarna av fjälltaggsvampar.

Upplandsstiftelsen har genomfört en inventering av fjälltaggsvampar i befintliga naturreservat längs kusten. Arbetet finansierades av Naturvårdsverkets åtgärdsprogrammedel via Länsstyrelsen i Uppsala län.

 

Mer information

Läs mer i åtgärdsprogrammet för fjälltaggsvampar.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Gillis Aronsson