Vårt arbete i skogslandskapet

Grov_klibbal_573cm_Untra_20090527b_webben_GA_.jpg
Foto: Gillis Aronsson

Genom skötsel och skydd arbetar vi för att stärka den biologiska mångfalden i skogen. Vi verkar både på egna marker och i samarbete med andra markägare. I olika projekt försöker vi hitta effektiva metoder och goda samarbetspartner. Vår inriktning är biologiskt rika områden med goda möjligheter för friluftslivet. 

Uppland har en stor variation av skogstyper. Här finns allt från närmast norrländska barrskogar till nästan rena lövskogar. Bördigheten varierar från magra hällmarker till örtrika skogar med hög kalkhalt i marken. Några skogstyper är relativt unika för landet, t.ex. kalkbarrskog och svämskog. Av trädslagen har lind, asp och ek stor betydelse för ovanliga insekter och andra växter och djur med speciella miljökrav.

Vårt skogsarbete omfattar hela länet, där de flesta av våra naturområden omfattar skog. I områdena Vällen, Länna och nedre Dalälven arbetar vi tillsammans med stora skogsägare med så kallad Ekologisk landskapsplanering, vilket beskrivs mer i detalj under flikarna till vänster.