Sweden  English 
2017-10-11

Stor granbock återfunnen vid Vällen, efter mer än 100 års frånvaro

IMG_6969.jpg

 


Skogarna kring sjön Vällen är välkända för sitt rika växt- och djurliv. Här finns ett stort antal hotade arter och nu har en av de mer spektakulära arterna, skalbaggen stor granbock, återfunnits i området. Fyndet är smått sensationellt då den stora långhorningen inte setts här på över 100 år.

Det var Pär Eriksson från Upplandsstiftelsen som gjorde det överraskande och glädjande fyndet. Han var ute vid Vällen för att besöka en lokal där man avverkat gammelskog med grov gran. Tanken var att se om lind etablerat sig på hygget, ett trädslag som förekommer ovanligt rikligt här. I en gammal granstock som låg kvar på hygget upptäckte han stora runda hål. Vid en närmare undersökning fann han breda gångar i barken och grova spånor. Han misstänkte att det rörde sig om den sällsynta skalbaggen, stor granbock Monochanus urussovii.

Arten är en så kallad långhorning och tillhör några av våra största skalbaggar. Idag finns den bara kvar på en handfull lokaler i norra Norrland. Skalbaggen hittades här av en entomolog som hette Ringselle och som var i trakterna kring sjön Vällen i början av 1900-talet. Sedan dess har ingen sett ett spår av arten.

Under senare tid har visserligen enstaka fynd gjorts av stor granbock i Uppland men då har det med säkerhet rörts sig om djur som inkommit med virke från Ryssland eller Baltikum. I det här fallet kan det röra sig om en nyetablering från sådant virke, eller så är det en reliktförekomst som varit dold för oss och överlevt här utan vår vetskap.

Efter att ha låtit flera av landets ledande experter på skalbaggar se bilderna av spåren är det nu konfirmerat att det rör sig om den stora granbocken. Nu återstår att försöka hitta själva skalbaggen och få en uppfattning om hur stor population det kan röra sig om, förmodligen rör det sig om ett fåtal individer.

Den stora granbocken kräver grov granskog och tillhör en av många arter som lever i döda träd. Arten har därför svårt att överleva i den intensivt brukade skogen. Förhoppningsvis kan den överleva i några av de naturreservat som bildats under senare tid runt sjön Vällen där skogen skyddats mot avverkningar.

IMG_69661.jpgunnamed.jpg  Tillbaka till nyhetsarkivet