Sweden  English 
2014-01-20

Skapande av död ved mycket positivt för vedlevande insekter

2017-10-06 - Aspen älskad av många - ctl00_cph1_mainimg

 


Aktuellt 2014-01-20

Kalmarnäs naturreservat, strax väster om Bålsta, är ett mycket fint naturområde med omväxlande natur, typisk för Mälarlandskapets stränder och öar. Området har således många värden för friluftslivet men har också väldigt höga naturvärden. Här finns många sällsynta, krävande och hotade arter. Många arter är knutna till gamla träd och död ved.


Under de senaste åren har Upplandsstiftelsen inom ramen för projekt Life+ MIA arbetat med riktade naturvårdsåtgärder (bland annat genom skapande av död ved) i reservatet, för att där försöka gynna vedlevande insekter som lever på bland annat asp.  För att följa upp åtgärderna placerades det under förra sommaren ut åtta fönsterfällor på död asp i  i syfte att inventera skalbaggsfaunan knuten till detta trädslag. Fällor sattes både på naturligt döda träd samt på skapad död ved i form av lågor och högstubbar.


Resultaten visade sig vara mycket positiva då totalt 297 skalbaggsarter noterades i fällorna

varav 24 rödlistade (av dessa var två klassade som VU och de övriga som NT enligt 2010 års rödlista).


Att döma av resultatet av denna inventering verkar de naturvårdsåtgärder man genomfört i området ha gett resultat då den största andelen rödlistade arter hittades på den skapade döda veden. Variationen i de aspsubstrat som skapades bidrog till det stora artantalet. 


Läs mer i vår senaste rapport 


 

 Tillbaka till nyhetsarkivet
Orange rödrock (Ampedus nigroflavus) var en av de arter som hittades vid inventeringen i Kalmarnäs naturreservat. Foto: Pär Eriksson