Kustnära skräntärnevatten


Målet med projektet är att skapa förutsättningar för ett nätverk av vatten-/våtmarksområden som stärker den biologiska mångfalden och som gynnar både skräntärna och andra skärgårdsarter knutna till dessa miljöer. I tidigare projekt har områden pekats ut som möjliga områden för Skräntärna att födosöka i, dessa områden behöver utredas mer i detalj för att se vart det är praktiskt möjligt att anlägga/restaurera våtmarksområden. Markägarförhållanden, markägarkontakter, projektering och kostnader behöver utredas. Målet är även att anlägga/restaurera minst en våtmark vars huvudsyfte är att öka fiskproduktion, antalet insekter och fåglar. Våtmarker är dessutom en struktur som stärker landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden.

Projektperiod:

2018-2020

Finansiering:

LONA samt Upplandsstiftelsen och Tierps kommun

Parter:

Upplandsstiftelsen, markägare samt Tierps kommun

Del av län det berör:

Tierp

Kontakt:

Tomas Loreth Remén

LONA_logo.JPG