Pågående arbete

IMG_1149.JPG
Foto: Anett Wass

Betesmarker på Gräsö

Flera djurägare har nyligen slutat med betesdjurpå Gräsö och det vackra landskapet riskerar att växa igen. Därför har Upplandsstiftelsen startat ett samarbete med flera djuruppfödare och det nya bolaget Gräsö Kött AB för att få till bete i hagmarkerna igen. Gräsö Kött har från 2016 börjat arrendera och sköta vallar och betesmarker på ön, och man planerar att föda upp ungdjur och sälja naturbeteskött vidare till restauranger. De erbjuder även köttlådor. Inom samarbetet planeras det även för att söka projektmedel för olika aktiviteter som studieresor och restaurering av trägärdesgårdar och ängslador.

Mer information finns på www.grasokott.se

Har du frågor eller tips på betesmarker, vill ha hjälp med skötselrådgivning av marker eller på annat sätt delta i projektet, kontakta Maria Hoflin

Våtmarker vid kusten

Roslagshagar vidgar sitt arbete till att även omfatta anläggning och skötsel av våtmarker. Syftet är att skapa/återskapa våtmarker till nytta för biologisk mångfald och fiskreproduktion samt minska näringsläckage till Östersjön. Under 2013–2016 har flera våtmarker återskapats, ex vid Kavarö och Lösholmen i Östhammars kommun och vid Ängskär och Skaten i Tierps kommun. Arbetet har möjliggjorts genom finansiering från Världsnaturfonden WWF, Havs- och vattenmyndigheten och Landsbygdsprogrammet med flera. Under kommande år planerar vi att fortsätta att arbeta med fler våtmarksprojekt och hjälpa till med rådgivning till markägare kring våtmarker.

Rikare skärgårdslandskap

Projektet är ett samarbete mellan WWF Världsnaturfonden, Skärgårdsstiftelsen och Upplandsstiftelsen och syftar till att motverka den negativa utvecklingen vad gäller utarmning av flora och fauna samt den försämrade vattenkvalitetén i projektområdet. Detta ska bland annat göras genom restaurering av våtmarker och tillrinnande vattendrag, restaurering av ängs, hagmarker och skogsbeten samt specifika åtgärder för hotade arter i projektområdet. Att informera om och visa upp åtgärder som ger resultat är också en viktig del i projektet. Samarbetsprojektet startade 2014 och kommer pågå under minst 5 år. Läs mer om projektet här.

Vatmark_Kavaro_ToL.JPG

Nyskapad våtmark vid Kavarö. Foto: Tomas Remén Loreth

Restaurering av värdefulla hagmarker

Upplandsstiftelsen har under de senaste åren genomfört restaureringar av många hagmarker i norra Roslagen. Insatserna har främst skett på marker som vi arrenderar/förvaltar och som hyser hotade arter. För att finansiera dessa insatser har vi sökt restaureringsstöd från Länsstyrelsen. Under 2016–2017 påbörjar vi restaureringsinsatser i några områden utanför Östhammar, dock i en mindre skala då det nya landsbygdsprogrammet ger lite andra förutsättningar än tidigare.

Ny gärdesgård vid Gräsö gård samt restaurering vid Glupudden, Stenskär. Foto: Anett Wass

Upplandsstiftelsen arrenderar mark

Upplandsstiftelsen kan arrendera och sköta mark med hotade arter som kräver specifika skötselinsatser. Ca 130 hektar betesmark, ca 3 hektar slåtteräng och 1,2 ha våtmark sköts nu inom projektet. Skötseln finansieras främst via miljöstöd från landsbygdsprogrammet.

Åtgärder för hotade arter

Under 2017 genomför vi insatser för att gynna mnemosynefjäril, insekter på krissla, ängsskäreplattmal och gotlandssäfferotplattmal, vilket finansieras via medel från Jordbruksverket och Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter. Läs mer om vårt arbete med hotade arter i menyn till vänster.
  

Kontakt Upplandsstiftelsen

Har du frågor angående det pågående arbetet? Kontakta Maria Hoflin

Läs mer..

Rådgivning och stängselmaterial

Har ni funderingar kring restaurering och skötsel av hagar och ängar. Vi kan komma på ett gratis rådgivningsbesök och titta på det aktuella området. Även i år kommer det finns möjlighet att få bidrag till stängselmaterial för hagmarker med höga naturvärden. Från och med 2017 är bidraget 15 kr/meter för elstängsel och 25 kr/meter för fårstängsel.