Pågående arbete

IMG_1149.JPG
Foto: Anett Wass

Projekt Naturbetesmarker och naturbeteskött i Uppland, Södermanland och Östergötland

I samverkan med Världsnaturfonden WWF, Skärgårdsstiftelsen och föreningen Naturbeteskött i Sverige drivs detta projekt med syfte att öka biologisk mångfald och att skapa förutsättningar för ökad produktion av certifierat naturbeteskött. Upplandsstiftelsens del i projektet är att restaurera 200 hektar naturbetesmarker. Detta görs främst i samverkan med privata mark- och djurägare längs Upplandskusten, i Enköpingsområdet och vid Dalälven. Fokusarter i projektet är mnemosynefjäril, svartfläckig blåvinge, fältgentiana, strandviol och vitryggig hackspett, och hagmarker/åtgärder prioriteras till områden för dessa arter.

Läs mer i projektplanen här

Våtmarker vid kusten

Roslagshagar vidgar sitt arbete till att även omfatta skötsel av våtmarker med bete. Syftet är att skapa/återskapa våtmarker till nytta för biologisk mångfald och fiskreproduktion samt minska näringsläckage till Östersjön. Upplandsstiftelsen har på senare år återskapat flera våtmarker, till exempel vid Kavarö och Lortfjärden i Östhammars kommun och vid Ängskär och Skaten i Tierps kommun. Arbetet har möjliggjorts genom finansiering från Världsnaturfonden WWF, Havs- och vattenmyndigheten och Landsbygdsprogrammet med flera. Under kommande år planerar vi att fortsätta att arbeta med fler våtmarksprojekt och hjälpa till med rådgivning till markägare kring våtmarker.

Restaurering av värdefulla hagmarker och trägärdesgårdar

Upplandsstiftelsen har under de senaste åren genomfört restaureringar av många hagmarker i norra Roslagen. Insatserna har främst skett på marker som vi arrenderar/förvaltar och som hyser hotade arter. För att finansiera dessa insatser har vi sökt restaureringsstöd från Länsstyrelsen. Under 2016–2020 påbörjade vi 5-åriga restaureringsinsatser i några områden utanför Östhammar, dock i en mindre skala då det nya landsbygdsprogrammet ger lite andra förutsättningar än tidigare.

I samverkan med markägare har även stöd sökts från Landsbygdsprogrammet för återuppbyggnad av förfallna trägärdesgårdar som gränsar till några värdefulla naturbetesmarker i kustområdet.

Ny gärdesgård vid Gräsö gård samt restaurering vid Glupudden, Stenskär. Foto: Anett Wass

Upplandsstiftelsen arrenderar mark

Upplandsstiftelsen kan arrendera och sköta mark med hotade arter som kräver specifika skötselinsatser. Ca 200 hektar betesmark, ca 5 hektar slåtteräng och 5 ha våtmark sköts nu inom projektet. Skötseln finansieras främst via miljöstöd från landsbygdsprogrammet.

Åtgärder för hotade arter

Inom Roslagshagars projektområde genomför vi insatser för att gynna mnemosynefjäril, insekter på krissla, ängsskäreplattmal och gotlandssäfferotplattmal, vilket finansieras via medel från Jordbruksverket och Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter. Läs mer om vårt arbete med hotade arter i menyn till vänster.
  

Kontakt Upplandsstiftelsen

Har du frågor angående det pågående arbetet? Kontakta Maria Hoflin

Läs mer..

Rådgivning och stängselmaterial

Har ni funderingar kring restaurering och skötsel av hagar och ängar. Vi kan komma på ett gratis rådgivningsbesök och titta på det aktuella området. Det finns även möjlighet att få bidrag till stängselmaterial för hagmarker med höga naturvärden. Bidraget är 20 kr/meter för elstängsel och 30 kr/meter för fårstängsel.