Torslundagropen

Våra naturområden - Torslundagropen - ctl00_cph1_mainimg
Utsikt över Torslundagropen. Foto: Karolina Vessby

På Hyvlingeåsen-Torslundaåsen ligger den s.k. Torslundagropen – ett gammalt grustag där täktverksamhet förekom under lång tid. År 2005 förvärvade vi området med syftet att bevara och gynna arter som är beroende av torra livsmiljöer på sand och grus.

Torslundagropen är ett lite udda naturreservat. Området består till stor del av ett gammalt grustag som vid en första anblick ser ut som ett fult sår i landskapet. Men det har visat sig att många djur och växter, som annars är undanträngda av det moderna jord- och skogsbruket, har hittat en tillflykt i gropen. Blommor och insekter som är beroende av solexponerad sand finns här, bl.a. blåeld, tjärblomster och punktblodbi. Även fåglar gynnas av de öppna ytorna, t.ex. ortolansparv och mindre strandpipare. Ortolansparven har försvunnit från många naturliga lokaler och finns idag nästan bara kvar i några få grustag i vårt län.

I den djupaste delen av grusgropen anlades 2008 en liten damm. Avsikten med dammen är att skapa en tillflyktsort för vattensalamandrar, grodor och andra vattenlevande djur, som i det omgivande landskapet för en tynande tillvaro.

Skötsel
För att den öppna grusgropen inte ska växa igen måste man regelbundet ta bort nyetablering av träd. Detta ske enligt skötselplanen för naturreservatet.

Längst ner i grusgropen har en liten damm anlagts. Dammen ska vara fiskfri för att vattendjur såsom grodor, vattensalamandrar och dykarbaggar ska våga sig dit.

Hitta till Torslundagropen

Läs mer om området och hur du hittar dit på sidan Naturtips!


Visa Torslundagropen på en större karta

Fakta Torslundagropen

Areal: 9,7 hektar

Syfte: Bevara och utveckla öppna marker för att gynna arter som är beroende av torra miljöer på sand och grus.

Service och information: Parkeringsplats, stigslinga och utsiktsplats.

Markägare: Upplandsstiftelsen.

Förvaltare: Upplandsstiftelsen.

Formellt skydd: Naturreservat

Se information på Länsstyrelsens hemsida

Se beslut med föreskrifter mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur

Karta över Torslundagropen

På gång

Under 2018 kommer fortsatta åtgärder att genomföras för att gynna den hotade ortolansparven. Bland annat kommer havre att läggas ut på våren som föda för ortolansparven.