Svanhusskogen

Skog Ola naturreservat
Foto: Gillis Aronsson.

Naturreservatet Svanhusskogen är beläget vid Vällens västra strand och är ett av länets större skogsreservat. Området är ett spännande och mycket omväxlande mosaiklandskap med vatten, våtmarker och gamla, vildmarksliknande skogar. Inom ett relativt begränsat område kan man få uppleva flera naturtyper, allt från gamla naturskogsliknande barrskogar, löv- och ädellövrika blandskogar, våtmarker och gamla, öppna kulturmiljöer med fornlämningar.

Området har mycket höga naturvärden och en anmärkningsvärd hög förekomst av sällsynta och hotade arter. Många av dessa arter är knutna till gammal skog och gamla träd eller död ved. Här finns t.ex. många av de hotade vedsvampar och skalbaggar som lever på gammal och död asp.

Genom delar av naturreservatet går en vandringsled från vilken man kan uppleva mycket av det reservatet har att erbjuda. Andra delar av reservatet är dock väldigt svårframkomliga blockmarker och stora våtmarker som inte har några anordnade stigar eller leder.

Skötsel
Åtgärder genomförts för att restaurera gamla hagmarker mot sjön med inslag av gamla lövträd och tallar. Ängsmarkerna vid Svahuskärren som inte brukats på många decennier har röjts för att de ska behålla sin öppna karaktär. Nu närmast planeras uthuggningar av planterad gran på gamla kalhyggen. Avverkningarna görs för att återställa en naturligare skog med större andel lövträd.

Vill du besöka Svanhusskogen?

Läs mer om området och hur du hittar dit på sidan Naturtips!


Visa Ola på en större karta

Läs mer..

Fakta Svanhusskogen

Areal: 377 hektar, varav 363 hektar land

Syfte: Skydda och bevara den relativt orörda skogen och våtmarkerna samt därtill knutet växt- och djurliv samt om det inte strider mot bevarandeintresset med enkla medel underlätta allmänhetens möjligheter till naturupplevelser.

Service och information: Parkeringsplats med informationstavla, vandringsstig.

Markägare: Upplandsstiftelsen

Förvaltare: Upplandsstiftelsen.

Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000

Se beslut med föreskrifter mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur


På gång

Reservatet utökas med mark i den norra delen under året. Viss restaurerings-avverkning kommer även genomföras i området.