Östra Tvärnö

tvarno_kohage_AP.jpg
Foto: Anett Wass

Markerna i Östra Tvärnö naturreservat har brukats sedan järnåldern genom huggning, odling, slåtter och betesdrift. Här finns små åkrar, beteshagar och skogspartier.

Den västra delen domineras av äldre barrblandskog med hällar och kärr. Skogen är olikåldrig, luckig och formad av lång tids kreatursbete. I vissa delar finns hällmarktallskog med upp till 250 år gamla tallar. Den östra delen som vetter mot havet består av ljusa lövrika beteshagar, skogsdungar och små åkerlappar.

Området är lättillgängligt eftersom landsvägen passerar precis intill. Det finns en parkeringsplats öster om Mellangården och en stig leder därifrån ut på Näsudden. Här finns en rastplats med eldstad och utsikten över havet är fin.

I reservatet ligger Mellangården med jordbruk, betesdjur och möjlighet till övernattning, ridning, fiske mm.

Skötsel
Naturvärden är till stor del knutna till mer eller mindre öppna trädbärande betesmarker. För att bevara naturvärden knutna till ett mer öppet betat landskap har omfattande restaureringar genomförts under de senaste åren. Granplanteringar och lövsly har huggits bort, gamla träd t ex ekar och tallar har frihuggits och betesdjur släpps ut.

För att säkra långsiktig betesdrift i området uppfördes i Upplandsstiftelsens regi 2007 en ny ladugård för ca 60 djur. Bygget finansierades med medel från Världsnaturfonden (WWF), Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen.


Vill du besöka Östra Tvärnö?

Läs mer om området och hur du hittar dit på sidan Naturtips!


Visa Östra Tvärnö på en större karta

Fakta Östra Tvärnö

Areal: 96 hektar.

Syfte: Bevara det särpräglade jordbrukslandskapet och värdefulla naturtyper, bevara biologisk mångfald, utveckla allmänhetens möjligheter till friluftsliv.

Service och information: skyltade stigar, parkering, eldstad, rastbänkar

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Markägare: Privat

Formellt skydd: Naturreservat

Se information på Länsstyrelsens hemsida

Se beslut med föreskrifter mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur


Detaljkarta över Östra Tvärnö

På gång

Under 2018 kommer restaurering av skogsbeten och hagmarker att fortsätta. En våtmark med bäckutflöde i havet ska också restaureras.