Östra Tvärnö

tvarno_kohage_AP.jpg
Foto: Anett Wass

Naturreservatet Östra Tvärnö består av två delar på varsin sida av Mellangården. På östra sidan kan du följa stigen genom de blomsterrika beteshagarna fram till grillplatsen vid Näsudden. På västra sidan går stigar genom skog med hällar och grova tallar. Östra Tvärnö omges av en skyddande skärgård, men det är inte långt ut till öppet hav.

Service
Parkering, eldstad på Näsudden, rastbord vid första entrén. I reservatet ligger Mellangården med jordbruk, betesdjur och möjlighet till övernattning, ridning, fiske mm.

Naturen i reservatet
Markerna i Östra Tvärnö naturreservat har brukats sedan järnåldern genom huggning, odling, slåtter och betesdrift. Här finns små åkrar, beteshagar och skogspartier.

Den västra delen domineras av äldre barrblandskog med hällar och kärr. Skogen är olikåldrig, luckig och formad av lång tids kreatursbete. I vissa delar finns hällmarktallskog med upp till 250 år gamla tallar. Den östra delen som vetter mot havet består av ljusa lövrika beteshagar, skogsdungar och små åkerlappar.

Skötsel
Naturvärden är till stor del knutna till mer eller mindre öppna trädbärande betesmarker. För att bevara naturvärden knutna till ett mer öppet betat landskap har omfattande restaureringar genomförts under de senaste åren. Granplanteringar och lövsly har huggits bort, gamla träd t ex ekar och tallar har frihuggits och betesdjur släpps ut.

För att säkra långsiktig betesdrift i området uppfördes i Upplandsstiftelsens regi 2007 en ny ladugård för ca 60 djur. Bygget finansierades med medel från Världsnaturfonden (WWF), Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen.


Besök Östra Tvärnö

Mer om naturreservatet Östra Tvärnö och andra naturområden hittar du på webplatsennaturkartan.se/uppsalalan

Naturkartan finns också som app.

Naturkartan_Small.jpg


Fakta Östra Tvärnö

Areal: 96 hektar.

Syfte: Bevara det särpräglade jordbrukslandskapet och värdefulla naturtyper, bevara biologisk mångfald, utveckla allmänhetens möjligheter till friluftsliv.

Service och information: skyltade stigar, parkering, eldstad, rastbänkar

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Markägare: Privat

Formellt skydd: Naturreservat

Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida:Länsstyrelsens sida om Östra Tvärnö

Se beslut med föreskrifter mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur

På gång

Under 2020 fortsätter restaureringen av hagmarker och skogsbeten på Näsudden. Restaureringen av våtmarken Träsket färdigställs 2020 genom höjning av vattennivån och restaurering av bäckutloppet.