Östa

host_strand_Osta_KV.JPG
Foto: Karolina Vessby

Östa naturreservat utgörs av en halvö i Dalälven. Enköpingsåsen sträcker sig genom området vilket bidrar till områdets karaktär med bland annat åsbarrskogar och långa sandstränder. I området finns även två stora myrområden, Stormossen och Joksmossen, vilka båda är utpräglade högmossar.

Östa ligger på "limes norrladicus", gränsen till norrland, vilket syns tydligt i vegetationenskillnaden på älvens södra och norra sida. Östa naturreservat ligger i ett landskapsavsnitt vid Nedre Dalälven som anses vara ett av Sveriges mest skyddsvärda områden. Naturreservatet gränsar till Färnebofjärdens nationalpark.

Skötsel
Upplandsstiftelsen samförvaltar delar av Östa naturreservat med Heby kommun. Upplandsstiftelsen ansvarar för praktiska skötselåtgärder i vissa delar av naturreservatet. Skötselarbetet fokuserar på att förstärka den biologiska mångfalden. Övrig förvaltning ansvarar Heby kommun för.
 


Vill du besöka Östa?

Läs mer om området på sidan Naturtips!


Fakta Östa

Areal:  912 hektar, varav land 588 hektar

Syfte: bevara och återskapa områdets karaktäristiska naturtyper och biologiska mångfald samt bevara ett område med höga värden för det rörliga friluftslivet, turismen och främja allmänhetens möjlighet till naturupplevelse

Service och information: Parkeringar, informationstavlor, camping, stugor, torrtoaletter, vandringsleder, vindskydd, eldstäder, fågeltorn, sjösättningsramp.

Markägare: Heby kommun

Förvaltare: Heby kommun i samverkan med Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Naturreservat

Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida:Länsstyrelsens hemsida om Östa

Se beslut med föreskrifter mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur


Detaljkarta skötselområden Östa