Örnsätraskogen

mossrik_granskog_Ornsatra_-_1.jpg
Foto: Pär Eriksson

Naturreservatet ligger ca 15 km nordväst om Uppsala stad. Genom området går Linnéstigen Jumkil som är en av de mest besökta av alla Linnéstigar. Tanken med fältvandringen på Linnés tid var att se stora barrskogar och våtmarker, något som man fortfarande finner här.

Skogen består av barrblandskog och är över 100 år och naturskogsartad. Den växer i anslutning till en dalgång med en orörd bäck, "Örnsätrabäcken". I anslutning till bäcken finns en liten kallkälla, kallad Oxögat. I söder finns en myr som avvattnas via två så kallade glupar - vattenfyllda sänkor. I anslutning till en av gluparna finns inslag av hassel och lind. Det finns gott om död ved vilket gynnar sällsynta arter av hackspettar, skalbaggar och mossor. Bland annat finns de rödlistade arterna tretåig hackspett, svart taggsvamp, vedtrappmossa och grön sköldmossa i reservatet.

Skogen har under lång tid inte påverkats av något skogsbruk och är i huvudsak självföryngrad. Ett mindre hygge finns i sydost.

Ornsatrabacken_-_1.jpg

"Örnsätrabäcken". Foto: Pär Eriksson

Skötsel

Området ska till stor del lämnas för fri utveckling. Vid behov ska gamla tallar och lövträd friställas. Hygget ska få utvecklas till naturskog.

Flera åtgärder kommer att göras för att underlätta för friluftslivet, exempelvis stigar, spänger och informationsskyltar.Vill du besöka Örnsätraskogen?

Med buss: Det går ingen buss fram till naturreservatet. Buss 844 trafikerar väg 272. Från väg 272 är det 3 km till naturreservatet.

Med bil: Närmaste parkering är vid Jakobsdal. Tidigare parkering vid Örnsätra kan inte användas. 

Länk till parkering

 

Fakta om Örnsätraskogen


Areal: 16,7 ha

Syfte: Syftet med naturreservatet är att skydda och bevara områdets äldre barrblandskog, bäckmiljö och våtmarker. De delar som är påverkade av skogsbruk ska återställas till naturskog. Syftet är även att underlätta allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser.

Service och information: Under 2020 kommer gränsen till reservatet att märkas ut. Det kommer också att sättas upp skyltar. Närmaste parkering är parkering för Linnestigen vid Jakobsdal, se ovan. Tänk på att inte parkera utmed vägen vid Örnsätra eftersom det blockerar vägen för boende och utryckningsfordon. 

Markägare: Upplandsstiftelsen

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Naturreservat

Mer information och föreskrifter på Länsstyrelsens hemsida:Länsstyrelsens hemsida om Örnsätraskogen

Se beslut och skötselplan på Naturvårdsverkets portal Skyddad natur