Högmokällan

spang_o_skylt_Hogmokallan.JPG
Foto: Pär Eriksson

Beskrivning

Högmokällan ligger nordost om Älvkarleby samhälle. Området består av ett rikkärr med källflöde. Ett rikkärr är en sällsynt miljö som är ovanligt rik på växter och djur. Här lever många arter som är beroende av våt mark, kalk och ljus. Högmokällan är ett extremrikkärr vilket innebär att vattnets halt av kalk är mycket hög.

Vid Högmokällan växer flera orkidéer som brudsporre, kärrknipprot, ängsnycklar och tvåblad. De flesta orkidéer pollineras av dag- eller nattfjärilar, vissa arter av bägge dessa grupper. Det krävs en fjärils långa mundel för att nå nektarn längst in i blommorna.

Andra växter är bland annat darrgräs, ormrot, ängsvädd, gräsull, älväxing, ängsstarr, kärrsälting och vattenklöver. Bland mossorna hittar man bland annat späd skorpionmossa, kalkkällmossa, källtuffmossa, klotuffmossa, nordlig tuffmossa och gyllenmossa. Sotnätfjäril har setts flyga i området.

karrknipprot_Hogmokallan_-_1_1.JPG

Kärrknipprot. Foto: Pär Eriksson

Skötsel

Restaurering av kärret påbörjades under 2004. Sedan dess har avverkning, röjning och slåtter genomförts och kärret är idag i stort helt öppet. Kärret ska fortsätta skötas genom röjning av rotskott från al, björk och salix samt slåtter.Fakta om Högmokällan

Areal: 1,4 ha

Service och information: Kärret nås via grusväg från väg 76. Parkering finns i anslutning till jaktstugan 100 meter öster om kärret. Det finns en spång som leder fram till källan och en informationsskylt.

Markägare: Upplandsstiftelsen

Förvaltare: Upplandsstiftelsen tillsammans med Naturskyddsföreningen i Älvkarleby kommun.

Formellt skydd: Inget formellt skydd. Marken har köpts av Bergvik skog.

Detaljkarta över området

På gång:

Området ska gränsmarkeras. Till våren ska  vägvisare sättas upp. På sensommaren slåttras området.