Bredforsen

svamskog_Kvarnon_Bredforsen.JPG
Svämskog, Bredforsen. Foto: Pär Eriksson

Naturreservatet Bredforsen ligger vid Nedre Dalälven nära Söderfors. Vissa år svämmar älven över och då får området sin utmärkande karaktär med översvämmade strandskogar, forssträckor och älvängar. På några öar i forsområdet finns urskogsmiljöer. Området ägs och förvaltas av Upplandsstiftelsen.

Här har de två sällsynta arterna svartoxe (skalbagge) och stamkvastmossa några av sina rikaste förekomster i Sverige. Sumpviol eller Dalälvsviol som den också kallas påträffas i fuktig skog och på älvängarna. På både den västra och östra sidan av älven hävdas älvängar genom bete och slåtter.

Vid Landkvarnforsen finns stigar och spänger som gör att man kan vandra ut på öarna. Här finns flera eldstäder och fisket är fint med bl a harr och öring. För att fiska krävs fiskekort.

I slutet av 1970-talet byggdes Söderfors kraftverk vilket inneburit att vattennivåerna jämnats ut och igenväxning av älvängar och strandskogar ökat. Tänk på att det vid extremt höga vattenflöden kan vara mycket svårframkomligt i delar av Bredforsen.

Skötsel
Skötselinsatserna i Bredforsens naturreservat har under de senaste åren varit omfattande. En betydande del av arbetet har finansierats genom ett samarbetsprojekt med Fortum samt av restaureringsstöd. Naturskyddsföreningen är även en viktig samarbetspartner för att kunna stärka populationen av vitryggig hackspett i området.


Vill du besöka Bredforsen?

Läs mer om området och hur du hittar dit på sidan Naturtips!


Visa Bredforsen på en större karta

Fakta Bredforsen

Areal: Ca 320 hektar, varav 148 hektar land.

Syfte: Bevara urskogsartade bestånd, lövskogar, älvängar och lövrika svämskogar kring den numera utbyggda forssträckan och den nedströms liggande fjärden.

Service och information: Vid parkeringsplatsen längs väg 292 finns en informationstavla. På några holmar finns eldstäder med ved och ett vindskydd. En märkt och skyltad stig tar besökarna med på en vandring ut på öarna längs Landkvarnforsen. Öarna är tillgängliga genom spänger.

Markägare: Upplandsstiftelsen (den del som ligger i Uppsala län)

Förvaltare: Den del av naturreservatet som ligger i Uppsala län (ägs och) förvaltas av Upplandsstiftelsen. Länsstyrelsen förvaltar reservatet i Gävleborgs län.

Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000

Se information på Länsstyrelsens hemsida.

Se beslut med föreskrifter mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur


Detaljkarta över naturreservatet Bredforsen.