Aspbo

Badet2_ER_.JPG
Vid Aspbo finns badplats, eldstäder och en liten camping. Foto: Emelie Runfeldt.

Aspbo naturreservat är vackert beläget vid Stordammen nära Österbybruk. Här förvaltar Upplandsstiftelsen tillsammans med Östhammars kommun området som domineras av lövrika skogspartier, gamla hagmarker och stränder.

Här finns en naturcamping och två badplatser med brygga och en bit sandstrand. Vill man röra på sig kan man följa Upplandsleden som går genom hela naturreservatet. I skogen växer fortfarande många hävdgynnade örter t ex stor blåklocka och jungfrulin. Här finns också orkidéen nattviol.

Skötsel
Gamla grövre lövträd och tallar har röjts fram i området. Syftet är att ge dem mer ljus för att de ska överleva. En del ung asp har också kapats till höga stubbar och blir bra substrat för insekter och svampar mm.  Även högar med lövris har lämnats för detta ända mål. I området restaurerar vi även en äng där bl a kungsängsliljor växer. Arbetet i Aspo finansieras delvis genom Nokås bidrag från Skogsskyrelsen.

Sedan tidigare slås varje sommar en äng i området vilket gynnar många växter och insekter t ex fjärilar. Längs vissa delar av stränderna röjs sly, längs andra delar får vegetationen utvecklas fritt.


Vill du besöka Aspbo?

Läs mer om området på sidan Naturtips!

Fakta Aspbo

Areal: Området är 27 hektar

Syfte: Att bevara björkhagarna samt att underlätta för bad och annat rörligt friluftsliv.

Service och information: Naturbad, eldstäder, tillgänglighetsanpassat torrdass, stigar.

Markägare: Östhammars kommun

Förvaltare: Upplandsstiftelsen och Östhammars kommun

Formellt skydd: Naturreservat

Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida:Länsstyrelsens sida om Aspbo

Se beslut med föreskrifter mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur