Restaurering av Lortfjärden


Sammanfattning

Lortfjärden är en ca 3,5 ha stor våtmark som avvattnas av ett ca 300 m långt dike/bäck som mynnar i Sunnanöfjärden söder om Öregrund. Endast 0,85 ha av fjärden utgörs av öppen vattenspegel och det är tydligt att lokalen är under snabb igenväxning. Risken är stor att våtmarkens funktion för återbildning av grundvatten samt kvarhållande egenskaper av vatten kommer att påverkas negativt om inga åtgärder görs.

Våtmarken har historiskt utgjort en viktig leklokal för fisk som stiger från havet och än idag vandrar fisk upp från den angränsande kustområdet för att leka i Lortfjärden även om antalet minskar som en följd av att våtmarken successive växer igen . Ett omlöp kommer att behövas byggas i samband med restaureringen av Lortfjärden för att inte skapa ett vandringshinder för fisk.

Åtgärderna med att öppna upp de omkringliggande markerna där sly och ung al dominerar, fräsa den täta vassen och under en period mellan mars och juni temporärt höja vattennivån kommer att gynna fisk (gädda, abborre och mört) så de kan leka och deras yngel växa till sig innan de simmar ut i havet som ett viktigt tillskott till kustfiskbestånden. Rastande fåglar kommer att hitta hit och genom att anlägga och förstärka befintliga stigar, bygga utkikstorn och ordna med parkeringsplatser kommer åtgärderna även gynna friluftslivet.

Genom att låta området betas av kor kommer landskapet hållas öppet och besökare på väg in mot Öregrund kommer återigen att mötas av en vacker vy över Lortfjärdens vattenspegel.


Projektperiod:

2018-2020

Finansiering:

LONA samt ingående parter

Parter:

Upplandsstiftelsen samt Östhammars kommun

Del av län det berör:

Östhammar

Kontakt:

Tomas Loreth Remén

Läs mer..

LONA_logo.JPG