Förstudie Kanotled Tämnarån

Tamnaran_AO_.jpg
Foto: Anders Olander

Sammanfattning
Tämnarån har tidigare, under mitten av 80-talet, utgjort en attraktiv kanotled med möjlighet för lokalboende och besökare att tillgodogöra sig natur och djurliv. Rast- och övernattningsplatser har funnits och informationskartor har tydligt informerat om bygden, rastplatser, upptagningsplatser m.m. Ån har succesivt växt igen, och "slam" från Tämnaren och kringliggande byggd har under åren minskat åns djup och bredd.

Projektets syfte är att undersöka möjligheterna att återupprätta Tämnarån som kanotled, som den en gång varit i hela sin sträckning.

Projektperiod
2015

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Tierps kommun, Upplandsstiftelsen, Idé och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 

Del av län det berör
Tierp

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

LONA_logo.JPG