Pågående arbete

FotoFramsida_PE.jpg
Inventering av gamla ekar. Foto: Pär Eriksson.

Granskning av avverkningar
Ett antal avverkningsanmälningar som berör Vällen-området granskas löpande och synpunkter lämnas till berörda myndigheter och markägare, det kan även gälla gallringar. Flera naturvårdsanpassade gallringar har planerats i samverkan med Korsnäs/Billerud i anslutning till Måvikens badplats och naturreservatet Svanhusskogen, som stiftelsen äger och förvaltar. 

Läs rapporten Inventering och åtgärdsplan för aspskalbaggar i naturreservatet Svanhusskogen


Ökad tillgänglighet till Vällen

Under 2015 har ett nytt LONA projekt startat som syftar till att tillgängliggöra Vällenbadet för både äldre, funktionshindrade och barn. Åtgärderna i projektet syftar till att underlätta för äldre och funktionshindrade att använda området och badet. Genom naturstigen och informationen vill vi väcka intresse för Vällenområdet i sin helhet. Naturstigen ska särskilt anpassas för barn genom spännande information och möjlighet till naturlek. Lär mer om projketet här.

Skyddande av mark
Upplandsstiftelsens kartläggning under 1990-talet pekade sammanlagt ut 2 434 ha, skogsmark som klassats ur naturvärdessynpunkt. Fram till 1997 har 180 rödlistade arter från området kommit till vår kännedom. Sedan dess har ytterligare ett 20-tal tillkommit. För närmare 50 % av de rödlistade arterna är lövträd det viktigaste substratet. Resultat av arbetet publicerades i en av stiftelsens rapporter år 1997. 

För närvarande är ca 10 % av skogsmarken skyddad som naturreservat i området och ytterligare reservatsbildningar pågår i området som ett resultat av stiftelsens arbete.

De senaste tillskotten av skyddade områden vid Vällen är naturreservatet Svanhusskogen som stiftelsen själv äger och förvaltar. Området som ligger väster om sjön Vällen är ett av Upplands värdefullaste skogsreservat med många sällsynta växter och djur. Centralt i området ligger en liten sjö, Kroppsjön, omgiven av öppna kärrmarker. Naturreservatet invigdes år 2015 och är 377 hektar stort. Ytterligare några skiften gammelskog kommer att tillföras reservatet under 2017.

Nordost om sjön Vällen bildades nyligen ett mindre naturreservat Snöbottenkärret (13,5 hektar). Området har en sällsynt rik skalbaggsfauna som kartlades av Upplandsstiftelsen i samband med ett EU-projekt om hållbart skogsbruk (Metodik för inventering av vedlevande insekter. Rapport 5203. Naturvårdsverket 2002.)

I närheten av Snöbottenkärret pågår reservatsbildning av ett över 100 hektar stort område som heter Kodödkärret. Här finns en mosaik av lövblandskogar med lind och gammal sumpskog med ask och gran. Här finns ovanligt rika förekomster av aspjädermossa (Upplands landskapsmossa). Den tretåiga hackspetten trivs i den gamla granskogen.

Räddningsaktion för gamla ekar
Under vintern 2016–2017 genomfördes en uppföljning av en inventering av gamla ekar som stiftelsen utförde för 20 år sedan. Arbetet gjordes av några biologistuderande som praktiserade hos oss några veckor. Den gamla inventeringen omfattade 172 ekar. En stor del av träden (85%) återfanns, dessutom hittades 26 nya träd i området som kartlades. En slutsats av uppföljningen är att det krävs omedelbara åtgärder för att rädda en stor del av de gamla ekarna, som ofta trängs med granplantor som planterats runt de gamla träden (Se Ekinventering vid Vällen 2016. Rapport 3, 2017. Upplandsstiftelsen).  Diskussioner om behovet av skötselåtgärder har inletts med markägaren Hargs Gods. 

Kartläggning av lind i Norra Vällen
En kartläggning av lövträd och i synnerhet inslaget av skogslind har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen. En plan för hur hänsyn bör tas till dessa unika lindförekomster har presenterats för markägare Bergvik AB. Från att ha bekämpat linden med både kemiska och mekaniska medel förs nu istället diskussioner om hur linden ska förvaltas och skötas långsiktigt. Även Naturskyddsföreningen på riksnivå deltar i detta arbete.

 

Kontakt Upplandsstiftelsen

Pär Eriksson

Läs mer

Under Publikationer i menyn till vänster finner du intressanta rapporter och artiklar som berör Vällenområdet.