Pågående arbete

Carl-Martin_rafsar_slatterang_Gasson_2016_kopia.jpg
Slåtteräng på Gässön. Foto: Pär Eriksson

Samarbetsprojekt med Fortum

År 2009 inledde Upplandsstiftelsen och Fortum Markets AB ett samarbete för att bevara naturvärden vid nedre Dalälven. Arbetet är inriktat på att bevara och utveckla naturmiljöer som karaktäriserar landskapet längs med och i älven ­– älvängar, lövrika strandskogar och strömsträckor. Miljöerna är kännetecknande för de unika naturförhållandena vid nedre Dalälven och livsavgörande för många hotade arter. Genom förändringar i markanvändningen inom jord- och skogsbruk i kombination med utbyggnaden av älven för vattenkraft håller dessa miljöer på att förändras eller helt försvinna.

FortumSNF_exkurs_Kvarnon_Bredforsen_lag_2016_kopia.jpg

Exkursion till Kvarnön, Bredforsen 2016. Foto: Pär Eriksson

Projektet ”Biologisk mångfald vid nedre Dalälven” har pågått sedan dess. Projektet finansieras av Fortums Nordiska Miljöfond, det vill säga försäljningen av Bra miljövalmärkt el. Naturskyddsföreningen (SNF) har som miljöorganisation godkänt projektets utformning. Rapporter från projektet finner du under Publikationer i menyn till vänster.Läs mer om projektet här.

En större naturvårdsinsats inom projektet gjordes nyligen vid Kakängsundet nära E-4:an, där ett stort antal gamla lövträd frihöggs i strandskogen. Arbetet utfördes i samverkan med Bergvik Skog, BillerudKorsnäs samt Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Läs mer om planerade skötselåtgärder

Tätortsnära naturområde med många kvalitéer

Vid Älvkarleby samhälle har ett stort tätortsnära ängsområde som tidigare låg i ohävd och börjat växa igen men nu sköts som slåtteräng. Området kallas Sand och här finns örtrika ängar på kalkrik sandmark, en ovanlig vegetationstyp. Området ägs av kommunen och kyrkan och sköts sen några år av Upplandsstiftelsen.

Fredrik_Larsson_hjalper_oss_att_skota_angarna_pa_Sand_-_1.jpg

Fredrik Larsson hjälper oss att sköta ängarna vid Sand. Foto: Pär Eriksson

Rotskär är en större ö nära Skutskär vid Dalälvens utlopp. Ön är uppbyggd av sediment och bevuxen av tallskog med inslag av minst 150-åriga träd. Här finns flera sällsynta mykorrhiza-bildande svampar. Lövskogen är spontant uppkommen och består främst av gråal. På Rotskär finns också blomrika torrängar som var på väg att växa igen, men som nu restaurerats och sköts av Upplandsstiftelsen. Även Naturskyddsföreningen och naturskolan har haft verksamhet här och hjälpt till med skötseln av ängarna.

Rotskär saknar i naturgeografisk och biologisk mening motsvarighet i länet och är ett välbesökt ströv-område till tätorten Älvkarleby. Upplandsstiftelsen har av den anledningen tagit fram ett förslag på hur området skulle kunna skyddas och skötas.

Längs älvens västra strand ligger en Älvkarleby golfbana insprängd i det gamla odlingslandskapet. På banans mindre använda marker och anslutande bryn finns en fin flora med en av länets bästa lokaler för den rara sanddraban. Här finns vackra fjärilar och bin som är beroende av den örtrika floran där nektar och pollen hämtas. Upplandsstiftelsen har nu tagit fram en skötselplan i samverkan med Älvkarleby golfklubb så att golklubbens marker sköts på ett bra sätt, även ur ett biologiskt perspektiv. Inne i golfhuset finns också en utställning som berättar om naturen i kommunen i allmänhet och runt golfbanan i synnerhet.

golfboll_och_jungfrulin_-_1.jpg

Golfboll och jungfrulin. Foto: Pär Eriksson

Skötsel av rikkärr

Många rikkärr växer igen och vi har genomfört röjningar av ett antal i Älvkarleby kommun (Se avrapportering från 2015)

Ett så kallat extremrikkärr ”Högmokällan” har Upplandsstiftelsen nyligen köpts in av Bergvik Skog. Kärret som har en rik flora och en källa har skötta av stiftelsen och Älvkarleby Naturskyddsförening under flera år. 

Under 2016 inleddes röjningar av ett ovanligt stort rikkärr beläget vid Ambricka vid Storfjärden. Kärret var på väg att växa igen med skog. Förhoppningsvis kan slåtter av denna fågelrika våtmark påbörjas under 2017. Arbetet stöds ekonomiskt av Fortums miljöfond samt Länsstyrelsen.

Sten_Persson_rojer_pa_Ambricka_kopia.jpg

Sten Persson röjer på Ambricka. Foto: Pär Eriksson

Restaurering av älvängar och hagmarker

För att återskapa en del av de tidigare hävdade miljöerna längs Dalälven har vi hittills restaurerat ca 100 ha som nu betas eller sköts som slåtterängar. Restaureringen har finansierats av restaureringsstöd från Länsstyrelsen samt Fortums miljöfond. De största insatserna är gjorda i naturreservatet Bredforsen vid Söderfors, som stiftelsen äger och förvaltar, samt vid Nöttbo nära Untra gård. En inventering av floran på älvängarna i Bredforsen gjordes sommaren 2016 (se rapport Inventering av floran Gässön)

I naturreservatet Bredforsen har en inventering av alla gamla träd påbörjats. Inventeringen ska ligga till grund för en vårdplan av de gamla träden, ofta ekar som hotar att dö om de får konkurrens med uppväxande granar. 

Hotade arter vid nedre Dalälven

I samverkan med Naturskyddsföreningen arbetar vi långsiktigt med att förbättra förutsättningarna för vitryggig hackspett vid nedre Dalälven. Detta görs bland annat genom utsättning av hackspettar och restaurering för att skapa en gynnsam miljö för arten.

Vitryggig hackspett. Foto: Alf Linderheim / IBL Bildbyrå

Se SVT Upplands reportage om arbetet med vitryggig hackspett från november 2015.

 

Rotskär informationsskyltar

Rotskär

slåtterängen

vampyrfjäril

vampyrfynd