Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett. Foto: Alf Linderheim / IBL Bildbyrå
Vitryggig hackspett på talg. Foto: Alf Linderheim

Vitryggig hackspett är en av de mest hotade arterna i vårt land. Nedre Dalälven är ett centralt område för att bevara och skapa lämpliga miljöer för vitryggig hackspett. Bredforsens naturreservat är en viktig värdekärna där arten tidigare häckat. Naturskyddsföreningen har under många år planterat ut ungfåglar av ”vitryggar” och arbetet tycks nu äntligen börja ge resultat då häckningar har konstaterats och viss nyetablering i gamla revir som stått tomma sen många decennier.

Upplandsstiftelsen har under åren bidragit till arbetet med vitryggig hackspett på olika sätt. Under första halvåret 2010 byggdes två voljärer för vitryggig hackspett vid Nedre Dalälven i samverkan med Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Uppsala. Voljärerna användes för utplantering av 10 ungar av vitryggig hackspett. Fåglarna härrör dels från infångade fåglar i Norge och uppfödda fåglar på Nordens ark.

Under sommaren 2012  sattes 16 vitryggiga hackspettar ut i Dalälvsområdet i samarbete med Naturskyddsföreningen .Efter att fåglarna släppts ur burarna har de matats kontinuerligt av personal som finansierats av Naturskyddsföreningen och Upplandsstiftelsen. Ett långsiktigt samarbetsavtal kring det fortsatta arbetet med vitryggig hackspett i Dalälvsområdet tecknades mellan Upplandsstiftelsen och Naturskyddsföreningen under 2012.

Under 2014–2015 ringbarkatade Upplandsstiftelsen tusentals träd  i Bredforsenområdet för att gynna vedinsekter och därmed den vitryggiga hackspetten. Arbetet med restaurering av värdefulla miljöer vid Nedre Dalälven har delvis finansierats av Fortum Market AB samt Naturskyddsföreningen. Läs mer här.

 

Mer information

Läs vidare om Naturskyddsföreningens mångåriga projekt Vitrygg.

Läs mer i åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett.

Se SVT Upplands reportage om arbetet med vitryggig hackspett från november 2015.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Pär Eriksson