Värdefulla träd

Hotade arter - Värdefulla träd - ctl00_cph1_mainimg
Äldre ek i halvöppet kulturlandskap. Foto: MG

Gamla träd kan verkligen fascinera oss! De är ofta magnifika att beskåda och de är spännande historiebärare för att de har varit med så länge. Gamla, spärrgreniga träd förknippar vi med ett äldre kulturlandskap, såsom gamla betesmarker, alléer, parker och lövlundar. Men det gamla trädet rymmer även en hel organismvärld, livsmiljöer för 1000-tals arter. På en enda gammal ek kan det finnas 1000 olika arter! En del fåglar, svampar, fjärilar och skalbaggar är stora och iögonfallande. Men de allra flesta arter, lavar, mossor och insekter, är små, oansenliga och gömda.

Många arter är specialiserade, de är knutna till en speciell livsmiljö på träden eller på ett visst trädslag. De lever t.ex. på barken, i barken, i grenverket, på bladen, på dött trä, på döende trä, på rötterna, i rötterna, inne i trädet, osv. Många av de gamla trädens arter är dessutom beroende av ljus och värme och är därför knutna till det öppna eller halvöppna landskapet.

De gamla, värdefulla träden i kulturlandskapet har minskat drastiskt och är idag en hotad naturtyp. Många av de arter som är knutna till dessa träd är därmed hotade. Många gamla träd har avverkats eller skadats när tätorter och vägar byggts ut och när jord- och skogsbruket bedrivs mer storskaligt och rationellt. En annan mycket viktig anledning är igenväxning av marker som tidigare varit halvöppna och betade. Gamla träd som har stått i ett öppet eller halvöppet landskap dör när skogen sluter sig kring dem.

Upplandsstiftelsen arbetar kontinuerligt med åtgärder för att förbättra livsmiljön för värdefulla träd i det Uppländska landskapet. Detta gör vi främst i våra förvaltade områden, som på Tedarön utanför Enköping, eller i Kalmarnäs utanför Bålsta där omfattande restaureringar har gjorts de senaste åren. Under många års tid har vi även arbetet med åtgärder för grova och värdefulla träd i trakterna kring Länna och sjön Vällen via vårt arbete ELP arrbete där.


Mer information

Läs mer i åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Pär Eriksson