Svartoxe

Hotade arter - Svartoxe - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Gillis Aronsson

Vårt arbete med svartoxe omfattar några av landets bästa lokaler för arten med en i övrigt rik vedskalbaggsfauna. I arbetet ingår även en övervakning av artens utveckling och status i de trakter där den förekommer: främst nedre Dalälven och Vällen-området.

Svartoxe Ceruchus crysomelinus lever i urskogsartade granskogar, där larven utvecklas i gamla lågor med rödmurken ved. Arten har dålig spridningsförmåga och räknas till urskogsrelikterna. Svartoxe är klassad som starkt hotad (EN) i den nationella rödlistan. Huvuddelen av den kända svenska populationen finns i Uppsala län. Nästan alla lokaler är belägna vid nedre Dalälven eller i Vällenområdet.

Inventeringar bekräftar att svartoxen är en ytterst sällsynt art. Inga nya förekomstområden liknande nedre Dalälven och Vällenområdet har kunnat konstateras. Den enda lokal som tillkommit ligger bara en kilometer från en tidigare känd förekomst. Chansen att hitta nya lokaler för arten i regionen bedöms som små och mörkertalet är sannolikt litet. Som en följd av detta framstår de idag kända lokalerna som värdefullare än någonsin.

Uppföljning av den utplantering av svartoxe som Upplandsstiftelsen genomförde i Vällenområdet har visat att arten har etablerat och spritt sig i naturreservatet Pansarudden. Här finns omkring 300 ha skog som skyddats mot skogsbruk. Goda förutsättningar finns för att svartoxen ska kunna expandera ytterligare i området och utgöra en spridningskälla för arten i Vällenområdet.

Mer information

Läs mer i åtgärdsprogrammet för svartoxe.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Pär Eriksson

Svartoxe, 17 år senare

Läs artikeln "En inplanterad population av svartoxe (Ceruchus chrysomelinus) 17 år senare: etablering, vedval och framtid" ur Entomologisk tidsskrift 134 (2013).