Aspskalbaggar

Hotade arter - Aspskalbaggar - ctl00_cph1_mainimg
Cinnoberbagge, Upplands landskapsinsekt. Foto: Pär Eriksson

Samlingsnamnet "Aspskalbaggar" omfattar här arterna cinnoberbagge (Cucujus cinnaberinus), aspsplintbock (Leiopus punctulatus)  och aspbarkgnagare (Xyletinus tremulicola), som i Sverige har sina största populationer i landskapet Uppland. Av de lokaler med cinnoberbagge och aspplintbock som idag kan räknas som aktuella i Sverige återfinns samtliga i Uppsala län eller dess omedelbara närhet. Aspbark-gnagaren har också den sin huvudpopulation i länet men förekommer även i norra Sverige upp till Norrbotten. Alla tre arterna finns med i åtgärdsprogrammet för hotade arter (Ågp), och två av arterna är också med i N 2000-art/habitatdirektiv .

 

Upplandstiftelsens arbete omfattar några av landets bästa lokaler för nämnda arter med en i övrigt rik aspfauna och flora. Syftet är att bevara och gynna dessa arter genom skydd och skötsel av asprik skogsmark. I arbetet ingår även en övervakning av arternas utveckling och status i de trakter där den förekommer: främst nedre Dalälven, Mälaren, Länna-trakten och Vällen-området.