Rotskär

Skogsvandrare_20120530g_webben_GA_.jpg
Foto: Gillis Aronsson

Rotskär är en större ö i Dalälvens utlopp precis intill Skutskär. Ön är uppbyggd av sediment och bevuxen med tallskog samt lövskogar i raviner och gamla älvfåror. Delar av tallskogen är gammal med inslag av minst 150-åriga träd. Lövskogen är spontant uppkommen och i princip helt orörd. I skogen finns bl a gråal. På Rotskär finns även artrika ängar där det bland annat växer älväxing, solvända och åkervädd. År 2008 upptäcktes här en ny fjärilsart som man aldrig hittat i Sverige tidigare, vampyrfjärilen. 

Rotskär är ett välbesökt strövområde till tätorten Älvkarleby. Upplandsstiftelsen har av den anledningen tagit fram ett förslag på hur området skulle kunna skyddas och skötas. 

Skötsel 
Ängarna i området har under de senaste åren restaurerats och sköts genom årlig slåtter av Upplandsstiftelsen i samarbete med  kommunen och Rotskärs sommarstugeförening. Även Naturskyddsföreningen och naturskolan har haft verksamhet här och hjälpt till med skötseln av ängarna.

Vill du besöka Rotskär?

Läs mer om området på sidan Naturtips!

Fakta Rotskär

Areal: Området är ca 50 hektar

Service och information: Parkering, eldstad, stigar, infomationsskyltar.

Markägare: Älvkarleby kommun

Förvaltare: Älvkarleby kommun i samverkan med Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Inget