Lindskalbaggar

Hotade arter - Lindskalbaggar - ctl00_cph1_mainimg
Undanträngd lind i uppväxande granskog. Foto: Pär Eriksson

Upplandsstiftelsen har under flera år arbetat med inventering och åtgärder i värdefulla lindmiljöer i länet  Utgångspunkt för arbetet har främst varit våra landskapsprojekt vid Länna, Vällen samt nedre Dalälven som pågått sen år 1993.

Sedan 1998 har vi genomfört en rad inventeringar i Länna trakten som rör Funbo, Almunge och Rasbo socken. Förekomster av grova lövträd har kartlagts under lång tid, en aktivitet som sedan fortsatt genom Länsstyrelsens arbete med Åtgärdsprogram för värdefulla träd i kulturlandskapet. I dagsläget är över 2 000 gamla lövträd registrerade. Förekomsten av lind är här som överallt liten, men i relation till länet i övrigt, ändå betydande. Genom Upplandsstiftelsens arbete har det framkommit att trakten hyser en rik fauna och flora knuten till lind.

Vid nedre Dalälven är förekomsten av lind inte helt kartlagd, men vi har under senaste årens inventeringar i området bland annat hittat svampen linddyna som anses vara värdväxt för tre av Åtgärdsprogrammets skalbaggar.

Under senare år har samarbetet med Länsstyrelsen blivit en viktig del i arbetet där anslag från Åtgärdsprogram för hotade arter har möjliggjort något större insatser.

Mer information

Läs mer i åtgärdsprogrammet för skalbaggar på skogslind.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Pär Eriksson