Inventering kommunägd skog

Barplockare_ER_.jpg
Foto: Emelie Runfeldt

Sammanfattning
Genom projektet ska en inventering av den kommunägda skogen genomföras, omfattande ca 800 ha, varav merparten är tätortsnära. Inventeringen ska resultera i en skötselplan som beskriver hur områdena ser ut och ska skötas för att öka natur- och rekreationsvärden.

Syftet med skötselplanen är att få ett underlag som kan användas vid skötsel av kommunens skog för att uppfylla intentionerna med kommunens översiktsplan och naturvårdspolicy.

Projektperiod
2016–2018

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Tierps kommun, Upplandsstiftelsen

Del av län det berör
Tierp

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Gillis Aronsson

LONA_logo.JPG