Grönstrukturplan för Östhammars kommun

Tallparken1_AW.jpg
Foto: Anett Wass

Sammanfattning
Grönstrukturplanen för Östhammars kommun ska vara ett planeringsunderlag som visar kommunen avsikter för bevarande och utveckling av kommunens och tätorternas grönområden. Syftet med planen är att säkerställa och utveckla gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för både människors rekreation och för ekologiska funktioner.

I projektet igår kartläggning av befintlig kunskap och underlag, inventering av ett antal utvalda grönstrukturer i de större tätorterna och en analys av nuläge och utvecklingsmöjligheter.

Projektperiod
2016–2018

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen

Del av län det berör
Östhammar

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Gillis Aronsson

LONA_logo.JPG