Inre mälarens skärgård - restaurering och skötsel (MIA)

IMG_7975.JPG
Förutom naturvårdande insatser arbetar projektet med att förbättra tillgänligheten i projektområdet. Här syns den plattform som har byggts i Wikparken som är anpassad för rörelsehindrade. Foto: Upplandsstiftelsen

Projektet syftar till att motverka hot som uppkommit genom förändrad brukning av landskapet. Detta görs genom åtgärder på mer än 2100 ha skogs- och gräsmark under projektperioden. Åtgärderna ska skapa rätt förutsättningar för långsiktigt bevarande av flera naturtyper som förekommer kring Mälaren. Projektet arbetar även för att ge positiva effekter på flera arter, som läderbagge, småsvalting och rördrom.

 

Projektet i sin helhet omfattar 42 områden i anslutning till Mälaren. Upplandsstiftelsens del i projektet berör områdena Wik, Norra Björkfjärden och Kalmarnäs.

  

Projektperiod

2009-2014

 

Finansiering

Life+, Länsstyrelserna Västmanland, Uppsala och Södermanland samt Sveaskog och Upplandsstiftelsen

 

Parter

Länsstyrelserna Västmanland, Uppsala och Södermanland samt Sveaskog och Upplandsstiftelsen

 

Del av län det berör

Enköping och Håbo kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Martin Amcoff

 

Läs mer

Läs mer om projektet på Länsstyrelsens i Västmanslands hemsida och i broschyrerna 42 besöksvärda naturområden samt Hotade naturvärden räddas