Verksamhet

Gräsöfonden - Verksamhet - ctl00_cph1_mainimg
Gräsö har mycket att erbjuda för den som söker naturupplevelse. Här syns en av utsikterna från Högklyksberget. Foto: Anett Wass

Gräsön, som ligger i norra Uppland, har en unik natur, kust och skärgård med mycket höga naturvärden. Öns kulturlandskap är ett resultat av århundranden med slåtter och beteshävd. Bondens arbete och djurens bete har skapat ett varierat landskap med ett rikt utrymme för växter och djur. Gräsön har också mycket höga värden för friluftsliv och naturturism, då ön erbjuder besökare tillgång till öppet hav, oexploaterade stränder och en attraktiv skärgård.

Gräsöfonden deltar då och då i olika projekt som ligger i linje med fondens stadgar. Projekten skapar nya förutsättningar att arbeta med Gräsöns natur- och kulturlandskap liksom lägger grund för samarbete med andra organisationer och föreningar. 

Pågående projekt - Gräsöns öppna landskap - stängslingbidrag

Är du intresserad av bidrag till djurstängsel till hagmarker? Maila oss på grasofonden@gmail.com så skriver vi upp dig på kontaktlista för mer information. Har du konkreta idéer vad du vill göra, så skriv gärna några rader om det.

Bra underlag att skicka in med din stängsebidragsansökan är;

  • Karta där du markerat vilket område du vill stängsla in.
  • Beskriv vilken typ av stängsel du tänkt dig.
  • Hur många meter stängsel rör det sig om?
  • Beskriv kort hur området ska betas.

Eventuellt bidrag utbetalas efter genomförd insats. Tänk på att du behöver få beslut om stöd innan du påbörjar din insats.

Pågående projekt - Gräsöns öppna landskap - naturvårdande insatser

Vill du sköta en slåtteräng? Frihugga ett stort gammalt hagmarksträd? Har du andra roliga ideer med naturvårdande syfte? Maila oss på grasofonden@gmail.com så skriver vi upp dig på kontaktlista för mer information. Har du konkreta idéer vad du vill göra, så skriv gärna några rader om det.

Bra underlag att skicka in med din ansökan om naturvårdanade insatser är;

  • Karta där du markerat vilket område du vill göra din naturvårdande insats.
  • Beskriv vilken typ av insats du vill genomföra.
  • Är det en engångsinsats eller kommer framtida skötsel att behövas?

Eventuellt bidrag utbetalas efter genomförd insats. Tänk på att du behöver få beslut om stöd innan du påbörjar din insats.

Pågående projekt - Gräsöns öppna landskap - kompetensutveckling

Gräsöfonden satsar nu lite extra på att du som mark- eller djurägare ska få den kompetens du känner saknas. Det kan handla om livsmedelssäkerhet, villkorad läkemedelsanvändning, djurhälsa, skinnberedning, mathantverk, naturvård, skogsbete, skogskunskap, röjsågsutbildning, avtalsutformning etc.

Har du egna idéer på föreläsningar eller kurser som du vill ordna där flera kan delta – så kan du söka bidrag även för detta!

Styrelsen har beslutat om en pott som du kan söka bidrag från – till kursavgifter, reseersättning eller ev. andra omkostnader. Bidraget betalas ut efter genomförd aktivitet, och kan ges för hela eller del av kostnaderna med maximalt 4000 kr per person och tillfälle. Hör av dig till oss med dina förslag! Vi kan förstås inte lova att alla får ersättning, men dra dig inte för att ansöka! Du ansöker genom att maila oss på grasofonden@gmail.com där du skriver vad du vill göra och vilka kostnader du beräknar ha för aktiviteten.

Tips på kurser kan du t.ex. få genom
Länsstyrelsens kalendarium:
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender.html#query/*%3A*

LRF:s aktivitetskalender:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/aktiviteter/

Hushållningssällskapet:
https://hushallningssallskapet.se/kurser-utbildningar/kurser-och-uppdragsutbildning/

Skogsstyrelsen:
https://www.skogsstyrelsen.se/produkter-och-tjanster/

Löpande verksamhet

Ett av de största hoten mot Gräsöns natur–, kultur och friluftsvärden är nedläggningen av jordbruk och upphörd hävd. Gräsöfonden arbetar för att motverka denna trend genom att tillsammans med markägare och andra intresserade bevara och vårda kulturlandskapet i Gräsö socken. Detta gör bland annat genom utlåning av en slåtterbalk, utdelning av ekonomiskt stöd till landskapsvårdande insatser traditionella byggnader och landskapselement samt information om kulturlandskapets värden.

Läs mer i tidigare verksamhetsberättelser.

Avslutade projekt

Läs mer om Gräsöfondens avslutade projekt här.

 

Infokort om Gräsöfonden

GF_kort_A5_2017.jpg